Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71907-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Cluj-Napoca: Straßenmarkierungsfarbe

2023/S 025-071907

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: RO201233
Postanschrift: Strada: Calea Someseni, nr. 2
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400397
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bianca Cecilia Pirlea
E-Mail: office@radpcj.ro
Telefon: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.radpcj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162082
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regie autonoma a omeniului public

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare vopsea de marcaj

Referenznummer der Bekanntmachung: 201233_2023_PAAPD1391558
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44811000 Straßenmarkierungsfarbe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare vopsea de marcaj: Lot 1- Vopsea marcaj rutier in solvent organic, Lot 2- Vopsea marcaj rutier bicomponenta aplicabila la rece, Lot 3- Produse prefabricate tactile destinate nevăzătorilor, conform caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 885 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vopsea marcaj rutier in solvent organic

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44811000 Straßenmarkierungsfarbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare vopsea marcaj rutier in solvent organic, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: caracteristici tehnice / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 352 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produse prefabricate tactile destinate nevazatorilor

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44811000 Straßenmarkierungsfarbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare produse prefabricate tactile destinate nevazatorilor, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termen de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 140 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vopsea marcaj rutier bicomponenta aplicabila la rece

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44811000 Straßenmarkierungsfarbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare vopsea marcaj rutier bicomponenta aplicabila la rece, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: caracteristici tehnice / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 393 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Completare DUAE care confirmă că ofertantul, terții susținători și subcontractanții nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Declaratia privind neincadrarea in prev. art.59- 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării; operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute art. 166 al.2, art.167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar contabilitate ec. Zoița Bumb, director tehnic-producție ing. Ioan Morocăzan, șef serviciu achiziții ing. Bianca Pîrlea, șef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află in nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini document echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțit de traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați), urmează să fie prezentat la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produse similare cu cele descrise in caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte, in valoare de minim cumulat de 1.300.000 lei pentru lotul 1, 1.300.000 lei lei pentru lotul 2 si 1.100.000 lei pentru lotul 3, valoare prevazuta la nivelul a minim 1 contract si maxim 3 contracte

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiISO 9001:2015 sau echivalent, pentru activitatea principală care face obiectul contractului

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Prezentarea de documente justificative se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, acestea fiind: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor livrate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului. Autoritatea contractantă are dreptul (conform art.12 alin.5 din instructiunea nr.2/2017 a ANAP), de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Completare DUAE, urmand ca certificatul privind implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității cf. cerințelor Standardului SR EN ISO 9001:2015, sau echivalent se va solicita ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru fiind facut pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate preț", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent"

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Postanschrift: Calea Someseni nr.2
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400388
Land: Rumänien
Fax: +40 264444576
Internet-Adresse: www.radpcj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023