Lieferungen - 71935-2023

03/02/2023    S25

Polska-Toruń: Wozy strażackie

2023/S 025-071935

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 010-020097)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790178103
Adres pocztowy: Legionów 70/76
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: osp@kujawy.psp.gov.pl
Tel.: +48 566238346
Faks: +48 566557801
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zosprp.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa lekkich samochodów dla jednostek OSP województwa kujawsko - pomorskiego - 7 sztuk z podziałem na 2 części

Numer referencyjny: ZP.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkich samochodów dla jednostek OSP województwa kujawsko – pomorskiego – 7 sztuk – z podziałem na 2 części

w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap V”.

2.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3.Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część A - dostawa samochodu lekkiego uterenowionego z napędem 4x4

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg i z przyczepą pożarniczą dla OSP Więcbork – 1 sztuka w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap V”.

Część B - dostawa samochodów lekkich ratowniczo – gaśniczych uterenowionych z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla jednostek OSP województwa kujawsko - pomorskiego – 6 sztuk w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap V”. Wykaz odbiorców przedmiotu umowy zostanie podany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 010-020097

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: A i B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Początek: 28/04/2023

Koniec: 31/05/2023

Powinno być:

Początek: 31/05/2023

Koniec: 31/07/2023

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: A i B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
Zamiast:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: A i B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: A i B
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 14/05/2023
Powinno być:
Data: 17/05/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: