Bauleistung - 71976-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Esbjerg: Arbejder i forbindelse med kloakledninger

2023/S 025-071976

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Lønne
E-mail: kal@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747544
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352300&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352300&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

På køb af strømpeforing ved kloakrenoveringer

Sagsnr.: S2022-00819
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DIN Forsyning ønsker at indgå en rammeaftale vedr. gennemførelse af kloakrenoveringer ved strømpeforinger på ledningsdimensioner fra Ø150 til Ø800 inkl. stikrenovering. Arbejdet inkluderer forundersøgelser, TV-inspektion, spuling samt brøndrenovering. Rammeaftalen dækker geografisk Varde og Esbjerg kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DIN Forsyning ønsker gennemført kloakrenoveringer ved strømpeforinger på ledningsdimensioner fra Ø150 til Ø800 inkl. stikrenovering. Arbejdet inkluderer forundersøgelser, TV-inspektion, spuling samt brøndrenovering. Rammeaftalen dækker geografisk Varde og Esbjerg kommuner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektbeskrivelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DIN Forsyning har option på at forlænge rammeaftalen yderligere 24 måneder, hvilket kan ske i intervaller efter DIN Forsynings valg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

DIN Forsyning har option på at forlænge rammeaftalen yderligere 24 måneder, hvilket kan ske i intervaller efter DIN Forsynings valg.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal medsender dokumentation for kontrol og kvalitet af NO-DIG system, dvs. optagelsesbevis fra Kontrolordning eller dokumentation for tilsvarende kontrol og kvalitet

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15 %

 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

tilbudsgiver kan fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer udført indenfor de seneste 3 år, med beskrivelse af ydelserne og angivelse af kontaktperson.

Bygherre definerer i det følgende, hvad der forstås ved ”sammenlignelige”

 Tilsvarende størrelsesmæssige opgaver/leverancer til offentlige bygherre så som forsyningsvirksomheder, kommuner eller lignende bygherre.

 Hvis der oplyses flere referencer, vurderer bygherre alene på de 3 nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer bygherre på referencerne med nyeste startdato

 Referencerne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb

 Bygherre vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end 3 år før tilbudsfristen

 For referencer med startdato, der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste 3 år, vil bygherre alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar, at indholdet er udspecificeret, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det måtte dreje sig om

Referencerne skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig i forhold til mindstekravene skitseret ovenfor. Der skal desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven er blevet udført (start og slutdatoer)

2. Dato: Dato for opstart (Startdato), samt dato for færdiggørelsen (slutdato) for den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer, som endnu ikke er afsluttet, efterlades feltet ”Slutdato” blank/tomt

3. Modtagere: Kundenavn inklusive kontaktperson og dennes kontaktoplysninger

4. Beløb

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens maksimale værdi er fastsat til 60 mio. kr. Rammeaftalens maksimale værdi er fastsat på baggrund af, at der opleves store prisstigninger, samt usikkerhed vedr. tilstanden af ledningsnettet.

Den udbudte rammeaftale er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022. Den udbudte rammeaftale kan således ikke tildeles til en russisk virksomhed, en russisk kontrolleret virksomhed eller en virksomhed, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en russisk virksomhed eller en russisk kontrolleret virksomhed, jf. den nærmere afgrænsning i forordningens artikel 5k, stk. 1.

Det skal bemærkes, at også anvendelse af underleverandører og støtteenheder fra Rusland eller med forbindelse til Rusland, kan påvirke muligheden for tildeling af rammeaftalens, jf. forordningens artikel 5k, stk. 1

Bygherre forbeholder sig ret til på et ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at indhente dokumentation for, at deltagere i udbudsprocessen ikke er omfattet af tildelingsforbuddet i ovenfor anførte forordning.

Inden tildelingsbeslutningen træffes, vil den virksomhed, der står til at få tildelt rammeaftalen, blive anmodet om at erklære, at denne ikke falder inden for tildelingsforbuddet i ovenfor anførte forordning.

De til enhver tid eksisterende selskaber, som er registreret under DIN Forsyning A/S, har efter nærværende udbud muligheden for at benytte aftalen på de samme vilkår, som DIN Forsyning nævnt ovenfor.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023