Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72042-2023

03/02/2023    S25

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2023/S 025-072042

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Postanschrift: Piramowicza 32/417, III p.
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,ul. Piramowicza 32,pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle
E-Mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Telefon: +48 774034450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kedzierzynkozle.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie - Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.53.2022.AW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1.Zakres zam. obejmuje:

1)wykonanie oprac. przedprojektowych:

a)opracowania geodezyjne

b)dokumentacja geotechniczna

2)wariantowa koncepcja programowa drogi

3)dokumentacja projektowa składająca się z:

a)projektu budowlanego złożonego z części:

a.1. projektu zagospodarowania terenu

a.2. projektu architekt. budowlanego

a.3. zbioru war. opinii uzgodnień decyzji itp.zwane dalej dokumentami formalno-prawnymi

a.4. informacji dotyczącej bezpiecz. i ochrony zdrowia

4)opracow. wariantowej koncepcji programowej drogi i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg i właściwą Radą Osiedla po stronie Zamawiającego

5)przygotow. dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki w razie konieczności

6)dostarcz. Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadz. procedury przetargowej na wykonanie robót w tym:

a)projekty wykonawcze poszczególnych branż

b)specyfikacje technicz. wykonania i odbioru robót budowl. dla ww. branż,

c)przedmiary robót dla ww. branż

d)kosztorys inwestorski wraz z zestaw. kosztów inwestycji

2.Przedmiot zamów. obejmuje również wykonanie następujących czynności:

1)uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych war. przyłączenia do sieci oraz war. przebudowy istniejąc. uzbrojenia

2)uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień sprawdzeń decyzji opinii oraz pozwol.

3)uzyskanie decyzji na odstępstwa od war. techniczn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w razie konieczności

4)przekazywanie Zamawiaj. kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 1 do 3 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego

5)sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu

6)w razie konieczności przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwol. na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją

7)uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów będących pod ochroną w razie konieczności

8)wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodar. terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogow.

9)zinwentaryzowanie na osobnym rys. wszelkich tablic informacyjnych umieszczonych w pasie drog. a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela

10)przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów dla których w dokumentacji nie będą określ. ich parametry techniczno jakościowe a jedynie będzie użyty znak towarowy nazwa producenta itp. ze słowami ub równorzędny czy równoważny-brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentac. projekt.

11)sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowouzgadniających opracowanie z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;

12)uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego

13)uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego

14)na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotycz. rozwiązań projekt. oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów urządzeń wyposażenia technologii robót:

a)na etapie realizacji umowy

b)w trakcie postępowania o udzielenie zamów. publiczn. na realizację robót budowl. w oparciu o niniejszy przedm. umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót

c)na etapie realiz. robót budowl.

3.Szczegół. opis przedm. zamów. określa m.in. zał nr 8 do SWZ - OPZ,PPU wraz z zał.zamieszcz. w wer. elektr.(...)na str. inter. prow.postęp.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 226
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 130-370507

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.1.53.2022.AW
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie - Koźlu - II POSTĘPOWANIE

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
29/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: FIRMA "ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O."
Postanschrift: Wierzbowa 14
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-169 Katowice
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 105 780.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy on-line (dalej Platforma) działającej pod adresem https://e-propublico.pl/.

2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-

ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została w pkt 24 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zakres zam. obejmuje:

1)wykonanie oprac. przedprojektowych:

a)opracowania geodezyjne

b)dokumentacja geotechniczna

2)wariantowa koncepcja programowa drogi

3)dokumentacja projektowa składająca się z:

a)projektu budowlanego złożonego z części:

a.1. projektu zagospodarowania terenu

a.2. projektu architekt. budowlanego

a.3. zbioru war. opinii uzgodnień decyzji itp.zwane dalej dokumentami formalno-prawnymi

a.4. informacji dotyczącej bezpiecz. i ochrony zdrowia

4)opracow. wariantowej koncepcji programowej drogi i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg i właściwą Radą Osiedla po stronie Zamawiającego

5)przygotow. dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki w razie konieczności

6)dostarcz. Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadz. procedury przetargowej na wykonanie robót w tym:

a)projekty wykonawcze poszczególnych branż

b)specyfikacje technicz. wykonania i odbioru robót budowl. dla ww. branż,

c)przedmiary robót dla ww. branż

d)kosztorys inwestorski wraz z zestaw. kosztów inwestycji

2.Przedmiot zamów. obejmuje również wykonanie następujących czynności:

1)uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych war. przyłączenia do sieci oraz war. przebudowy istniejąc. uzbrojenia

2)uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień sprawdzeń decyzji opinii oraz pozwol.

3)uzyskanie decyzji na odstępstwa od war. techniczn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w razie konieczności

4)przekazywanie Zamawiaj. kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 1 do 3 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego

5)sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu

6)w razie konieczności przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwol. na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją

7)uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów będących pod ochroną w razie konieczności

8)wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodar. terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogow.

9)zinwentaryzowanie na osobnym rys. wszelkich tablic informacyjnych umieszczonych w pasie drog. a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela

10)przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów dla których w dokumentacji nie będą określ. ich parametry techniczno jakościowe a jedynie będzie użyty znak towarowy nazwa producenta itp. ze słowami ub równorzędny czy równoważny-brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentac. projekt.

11)sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowouzgadniających opracowanie z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;

12)uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego

13)uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego

14)na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotycz. rozwiązań projekt. oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów urządzeń wyposażenia technologii robót:

a)na etapie realizacji umowy

b)w trakcie postępowania o udzielenie zamów. publiczn. na realizację robót budowl. w oparciu o niniejszy przedm. umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót

c)na etapie realiz. robót budowl.

3.Szczegół. opis przedm. zamów. określa m.in. zał nr 8 do SWZ - OPZ,PPU wraz z zał.zamieszcz. w wer. elektr.(...)na str. inter. prow.postęp.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 291
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 107 780.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: FIRMA "ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O."
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2022 z dnia 22.12.2022r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany umowy w zakresie jej przedmiotu (roboty dodatkowe), wynagrodzenia oraz terminu jej wykonania. Wykonanie zamówienia dodatkowego w stosunku do przedmiotu umowy powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 2 tys. zł brutto i przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy. Wykonanie dodatkowego zamówienia stało się niezbędne, a zmiana Wykonawcy byłaby nieuzasadniona z powodów ekonomicznych i spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Wykonanie zamówienia dodatkowego w stosunku do przedmiotu umowy powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 2 tys. zł brutto i przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy. Wykonanie dodatkowego zamówienia stało się niezbędne, a zmiana Wykonawcy byłaby nieuzasadniona z powodów ekonomicznych i spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 105 780.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 107 780.00 PLN