Lieferungen - 72055-2023

03/02/2023    S25

Polska-Nowy Targ: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2023/S 025-072055

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Targ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 491892570
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ugnowytarg.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa ratraka do Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej

Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Nowy Targ. Miejscowość: Klikuszowa.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ratraka - nowej maszyny śnieżnej do obsługi zimowego utrzymania obiektu Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ). Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/11/2022
Koniec: 12/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 241-696388

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 272.46.2022
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
24/11/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Naprawa Pojazdów Spalinowych Śnieżnych Eksport-Import Marek Józef
Krajowy numer identyfikacyjny: 937 157 51 42
Adres pocztowy: ul. Bielska 1191
Miejscowość: Buczkowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-374
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 176 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Nowy Targ. Miejscowość: Klikuszowa.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ratraka - nowej maszyny śnieżnej do obsługi zimowego utrzymania obiektu Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ). Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/11/2022
Koniec: 16/01/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 176 000.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Naprawa Pojazdów Spalinowych Śnieżnych Eksport-Import Marek Józef
Krajowy numer identyfikacyjny: 937 157 51 42
Miejscowość: Buczkowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-374
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. w związku konfliktem zbrojnym w Ukrainie, jego zasięgiem oraz transgranicznymi, gospodarczymi skutkami przedłużono termin realizacji dostawy ratraka do 16 stycznia 2023r.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. w związku konfliktem zbrojnym w Ukrainie, jego zasięgiem oraz transgranicznymi, gospodarczymi skutkami przedłużono termin realizacji dostawy ratraka do 16 stycznia 2023r.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 176 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 176 000.00 PLN