Lieferungen - 72057-2023

03/02/2023    S25

România-București: Echipament electric

2023/S 025-072057

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO13328043
Adresă: Strada Olteni, nr.2-4, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010325
Țară: România
Persoană de contact: FEDIUC RĂDUCU
E-mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035617
Fax: +40 213035670
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.transelectrica.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente primare de medie si inalta tensiune

Număr de referinţă: 13328043/2019/21988
II.1.2)Cod CPV principal
31600000 Echipament electric
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Livrarea se va efectua in conformitate cu Fisele tehnice nr.1-36, anexe ale caietului de sarcini, la adresele corespunzatoare din Anexa 4 - Lista statii si adrese a caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Pentru realizarea serviciilor/lucrarilor strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE „Transelectrica” S.A. este necesara achizitia si punerea la dispozitie pentru montare a echipamentelor primare de medie si inalta tensiune (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune) in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 065-169089

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: C 203
Titlu:

Echipamente primare de medie si inalta tensiune

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
07/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: SIEMENS
Număr naţional de înregistrare: RO 7614474
Adresă: Strada Preciziei , Nr. 24, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062204
Țară: România
E-mail: vasile.cristea@siemens.com
Telefon: +40 0216296401
Fax: +40 0126296552
Adresă internet: www.siemens.com
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 4 891 230.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

In conformitate cu Ordinul ANAP nr. 1017/2019 (ca urmare a numarului limitat de caractere de la nivelul prezentului anunt), pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.

Operatorul economic care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplasamentul poate participa la vizita organizata de Entitatea Contractanta (EC) in perioada 13.01-17.01.2020, intre orele 9–15. Pentru a participa la vizita Amplasamentului, operatorul economic trebuie sa transmita EC o solicitare scrisa in acest sens, cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email:georgiana.strutu@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sectiunea V-Formulare (completat si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic). In anexa la formularul de acces se vor mentiona datele persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea, se va transmite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actelor de identitate (CI sau pasaport) ale persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitarea mentionata anterior. Costurile ocazionate de vizita Amplasamentului (transport, cazare, etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de catre acestia. C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. colectează și să prelucrează copia de pe actul dumneavoastră de identitate în scopul acordării acessului in stații.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu respectarea REGULAMENTULUI EUROPEAN nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) LEGII nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), perioada de stocare a datelor personale colectate este de 5 ani.

În conformitate cu legislația în vigoare, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa Companiei cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Strada Olteni nr 2-4 sector 3 B ucuresti sau pe email : dpo@transelectrica.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
31600000 Echipament electric
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru realizarea serviciilor/lucrarilor strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE „Transelectrica” S.A. este necesara achizitia si punerea la dispozitie pentru montare a echipamentelor primare de medie si inalta tensiune (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune) in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 4 891 230.00 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: SIEMENS
Număr naţional de înregistrare: RO 7614474
Adresă: Strada Preciziei , Nr. 24, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062204
Țară: România
E-mail: vasile.cristea@siemens.com
Telefon: +40 0216296401
Fax: +40 0126296552
Adresă internet: www.siemens.com
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Prin Actul aditional nr. 4/06.01.2023 s-a modificat: art. 5.2 - durata de livrare si durata de prestare.

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Prin Actul aditional nr. 1/03.11.2020 la C 203/2020 s-a modificat denumirea furnizorului din SIEMENS SRL in SIEMENS ENERGY SRL.Prin Actul aditional nr. 2/08.03.2021 la C 203/2020 s-au modificat: durata de livrare (din cauza fortei majore), mod de efectuare teste FAT, fisa tehnica.Prin Actul aditional nr. 3/30.07.2021 s-au modificat: durata de livrare si durata de prestare.Prin Actul aditional nr. 4/06.01.2023 s-a modificat: art. 5.2 - durata de livrare si durata de prestare..

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 4 891 230.00 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 4 891 230.00 RON