Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72065-2023

Submission deadline has been amended by:  135706-2023
03/02/2023    S25

Kroatien-Križevci: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 025-072065

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VODNE USLUGE d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48337206587
Postanschrift: Ulica Drage Grdenića 7
Ort: Križevci
NUTS-Code: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Postleitzahl: 48260
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Jelena Lovreković
E-Mail: jelena.lovrekovic@vukz.hr
Telefon: +385 48720906
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vukz.hr
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0004603
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže Križevci sjeveroistok- cjelina 3

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis predmeta nabave je izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže na sjeveroistočnom području grada Križevaca koja obuhvaća sljedeća naselja: Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani te dio naselja Donja Glogovnica i dio naselja Ivanec Križevački, a sve sukladno tehničkim specifikacijama navedenim u troškovniku.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 654 456.17 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto izvršenja ugovora je sjeveroistočno područje prigradskih naselja grada Križevaca.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis predmeta nabave je izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže na sjeveroistočnom području grada Križevaca koja obuhvaća sljedeća naselja: Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani te dio naselja Donja Glogovnica i dio naselja Ivanec Križevački.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dužina jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (DJ) / Gewichtung: 10 bodova
Preis - Gewichtung: 90 bodova
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 654 456.17 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 29
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"EU sljedeće generacije"- Mehanizam za oporavak i otpornost, Hrvatski Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi

odgovarajući registar u državi članici njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.1. dokazuje se:

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Odredbe ove točke odnose se i na podugovaratelje.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Plaćanje će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima registriranim u građevinskoj knjizi, sve prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika i ovjereno po nadzornom inženjeru. Obračun i plaćanje će se obavljati temeljem privremenih situacija i okončane situacije izdanih u obliku računa. Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma ili davanja sredstava osiguranja plaćanja. Naručitelj će obvezu plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana primitka uredno ispostavljenog računa virmanskom uplatom na poslovni račun odabranog ponuditelja/ člana zajednice ponuditelja /podizvoditelja.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 94/18) naručitelj zaprima i obrađuje te izvršava plaćanje e-računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Nije primjenjivo.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sukladno čl. 7., točki 7.15. Priloga II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci- Opći uvjeti (Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) (Pravilo br. 03, travanj 2022. verzija 2.0), Naručitelj će prije potpisivanja ugovora o nabavi tražiti od odabranog ponuditelja odnosno ugovaratelja dostavu izvatka iz Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u državi poslovnog nastana ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelje.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Donji Cubinec 30a, Križevci

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba).

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023