Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72274-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten

2023/S 025-072274

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 003-006616)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská správa ciest
Nationale Identifikationsnummer: 00003328
Postanschrift: Miletičova
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82619
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák, Ing. Viera Slaninová
E-Mail: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Telefon: +421 557277227
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

I/21-015 Šarišský Štiavnik most

Referenznummer der Bekanntmachung: PL-VS-02/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelom prestavby mostného objektu I/21-015 a priľahlého úseku cesty I/21 je úprava šírkového usporiadania a zvýšenie zaťažiteľnosti podľa platných STN a EN noriem tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tomto dôležitom ťahu.

Celkové množstvo alebo rozsah zákazky:

Stavba je členená v zmysle triedenia stavebných prác a podľa klasifikácie stavieb na stavebné objekty:

101-00 Cesta I/21

101-01 Chodník

102-00 Obchádzková komunikácia

201-00 Most I/21-015

610-00 Preložka NN prípojka pre Penzión

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 003-006616

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Stelle des zu berichtigenden Textes: Hodnota bez DPH
Anstatt:

542000.00

muss es heißen:

572000.00

Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.2.6) Odhadovaná hodnota
Stelle des zu berichtigenden Textes: Hodnota bez DPH
Anstatt:

542000.00

muss es heißen:

572000.00

Abschnitt Nummer: II
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.14) Doplňujúce informácie
Anstatt:

Zákazka bude realizovaná podľa FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu (červená kniha).

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z EŠIF - OPII, Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra.

Do lehoty vyznačenej v bode II.2.7 nie je započítané zimné obdobie od 01.12. príslušného roku do 01.03. nasledujúceho roku, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP.

muss es heißen:

Zákazka bude realizovaná podľa FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané

Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z EŠIF - OPII, Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra.

Do lehoty vyznačenej v bode II.2.7 nie je započítané zimné obdobie od 01.12. príslušného roku do 01.03. nasledujúceho roku, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP.

Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Anstatt:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo

b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o VO. V súlade s § 187 ods. 7 zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke:

https://www.uvo.gov.sk/.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia

Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.

6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

7. V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 1 písm.e) zákona o VO.

muss es heißen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 alebo § 152 ods. 1 zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo

b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon č.343/2015 Z.z. o VO:

- §32 ods.1 písm.b), c)

- §32 ods.2 písm.c)

5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych

subjektov v súlade s § 152 zákona o VO. V súlade s § 187 ods. 7 zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke:

https://www.uvo.gov.sk/.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia

Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 1 písm.e) zákona o VO.

Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 11:05
muss es heißen:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Aktualizuje sa Zväzok 1, časť A1, časť 1.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, bod 3.3:

3.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 572 000,00 EUR bez DPH

bod 17.1:

17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 14.02.2023 do 11:00 hod. (miestneho času)

a

Zväzok 1, časť A4 Výber zmluvného partnera, bod 1.1:

1.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 14.02.2023 o 11:05 hod. na adrese:

Názov: Slovenská správa ciest, IVSC Košice

Obec (mesto): Košice

Ulica: Kasárenské námestie 4

Poschodie: zasadačka 2. poschodie.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na

predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality

elektronického prostriedku (IS EVO) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie (IS

EVO). V prípade zašifrovanej ponuky heslom je uchádzač povinný najneskôr do lehoty na otváranie ponúk poskytnúť

verejnému obstarávateľovi heslo. V opačnom prípade bude ponuka pre verejného obstarávateľa v čase otvárania ponúk neprístupná, čo je dôvodom na vylúčenie ponuky.