Dienstleistungen - 72298-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Târgu Mureș: Planung von Rohrleitungen

2023/S 025-072298

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DELGAZ GRID S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Strada: Pandurilor, nr. 42
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana-Maria Gurghian
E-Mail: ana-maria.gurghian@delgaz-grid.ro
Telefon: +4 0365403916
Fax: +40 365403693
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://delgaz.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162139
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Intocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru înlocuiri de conducte, racorduri (branşamente) şi înființări sisteme de distribuție gaze naturale

Referenznummer der Bekanntmachung: RO10976687/516/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul Acordului Cadru/contractelor subsecvente il reprezinta întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru înlocuiri de conducte, brașamente şi realizări de noi distribuţii de gaze naturale, în toate localitățile (sate, comune, orașe) aferente județelor: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, în funcție de planul de investiții al Delgaz Grid S.A. si în conformitate cu cerintele Documentatiei descriptive nr. 68246 din 24.11.2022 si a documentelor anexate acestora.

Se doreste incheierea unui acord cadru cu 25 op ec, pe o perioada de 36 de luni.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/ 2016. EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 17 910 475.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Pe raza de activitate a DELGAZ GRID SA aferenta judetelor: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, în funcție de planul de investiții al Delgaz Grid S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achizitiona servicii de proiectare pentru ,, Intocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru înlocuiri de conducte, racorduri (branşamente) şi înființări sisteme de distribuție gaze naturale”, in conformitate cu cerintele Documentatiei descriptive nr. 68246 din 24.11.2022 si a documentelor anexate acestora.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta expertilor-cheie / Gewichtung: 24
Preis - Gewichtung: 76
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 25
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 1... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: Candidatii/Ofertantii,asociatii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in nici una din situatiile prev la art.177, 178 si 180 din Leg 99/2016.Op Ec nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere, DACA aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 178 alin. (2) si (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si furnizeaza dovezi in acest sens.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE în conf cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016 (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori).

Ca răspuns la cerințele privind motivele de excludere, op ec trebuie sa completeze in DUAE informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere: Secțiunea A: Motive referitoare condamnările penale; Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale; Secțiunea C: Motive legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.

În cazul în care Ofertantul: i) este o Asociere de op ec; ii) propune Subcontractanți (cunoscuți la momentul depunerii ofertei);iii) se bazează pe Terți susținători, se va prezenta separat câte un DUAE.

Pentru verificarea declarațiilor inițiale incluse în DUAE (ca dovezi preliminare) pentru motive de excludere, op ec (ofertantul individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să furnizeze la cererea EC docjustificative, după cum este detaliat mai jos.

Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se solicita tuturor candidatilor selectati si se vor prezenta la solicitarea EC inainte de transmiterea invitatiilor de participare pt etapa II a procedurii, conf prev art. 205 alin.(3) din Legea 99/2016. Candidatii selectati vor prezenta documente justificative actualizate si valabile la momentul prezentarii, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Cerința de a prezenta doc justificative actualizate si valabile la momentul prezentarii este aplicabilă tuturor Op Ec au legătură cu Candidatii selectati în această procedură. Documentele justificative includ, dar nu se limiteaza la:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privier la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pt sediul principal, iar pt sediile secundare/punctele de lucru, o Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

-caziere judiciare valabile la momentul prezentarii, astfel: cazierul judiciar al op ec si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op ec, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op ec poate beneficia de derogarile prev la art.179 alin.(2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

-alte documente edificatoare, dupa caz/documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit op ec.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit candidatul/ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, EC are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

EC va solicita o singură dată ca un Candidat să înlocuiască un Subcontractant sau un Tert sustinator pt care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere.

Cerinta nr. 2: Info referitoare la Conflictul de interese: Op ec participanti in procedura, nu trebuie sa se afle in situatiile prev la art. 73 din Legea 99/2016. Cerința se solicită atât candidatului, ofertantului/ofertantului asociat cât și terțului susținător și subcontractantului.

Modalitatea de indeplinire: Toti op ec participanti in procedura (candidati/ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa si vor depune odata cu DUAE,,Declaratia privind neincadrarea in situatiile prev la art. 73 din Legea 99/2016”– Formular 3 din modelele de formulare atasate doc de atribuire.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul EC definite conf art.76 alin (1) din Leg.99/2016 sunt: Cristian Secosan–Dir General; Mihaela Loredana Cazacu–Dir General Adj; Anca Liana Evoiu–Dir General Adj; Petre Stoian – Dir General Adj. Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Flavius Marcus; Codruța Mariana Schwartz; Maria Fisca; Angela Vasile; Alin Urcan; Ana-Maria Gurghian; Lucian-Gheorghe Lupulescu; Alexandru Suteu; Istvan Nagylaki; Marius Tandea; Radu Ioan-Vasile-Tiberiu.

A. Candidatii/Ofertantii, asociatii si subcontractantii ce depun candidatura/oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op ec este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvete.

Op Ec trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Op Ec implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Candidat/Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați pe care se bazează Ofertantul.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, documente care urmeaza a se solicita tuturor candidatilor selectati si se vor prezenta la solicitarea EC inainte de transmiterea invitatiilor de participare pt etapa II a procedurii.

- Pentru pers juridice romane: se solicita certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.

Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator (cuprinzand informatii actuale/reale la momentul prezentarii), în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.

- Pentru pers juridice straine: se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conf cu prev legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs.

Modalitatea de indeplinire: prezentarea de documente in original sau copie conf cu originalul, care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata.

Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prev art. 180 alin. (1), lit. b) din Legea 99/2016, trebuie prezentat atat de tertul sustinator, precum si de subcontractantul declarat, daca este cazul.In situația în care vor fi executate părți din acordul cadru de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din acordul cadru pe care o vor realiza.

B. Ofertantul trebuie sa detina: Firmele participante la procedura vor fi obligatoriu autorizate ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale avand urmatoarele autorizații:

 Autorizatie PDSB (Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune) şi

 Autorizatie PDIB (Autorizaţie destinată proiectării instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune),

Ambele autorizatii obținute conf Ordinul ANRE nr. 132/2021 Regulamentul pt autorizarea op ec care desfășoara activități în domeniul gazelor naturale. Aceste autorizaţii se vor reînoi de câte ori se impune, a.î. să fie valide pe toată durata de desfăşurare a acordului cadru/contractelor subsecvente, punându-se la dispoziţia Delgaz Grid S.A. la fiecare modificare care are loc. Op ec, persoană juridică străină, are dreptul de a participa la această procedură dacă respectă condiţiile de la art. 18 din Ordinul nr.132/2021 al ANRE

Modalitatea de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, candidatul/ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A ,,Capacitatea de a corespunde cerintelor”, conf Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOperatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Conform art. 188 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 – se solicita indeplinirea unui nivel minim valoric al cifrei de afaceri, valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2020; 2021; 2022), trebuie sa fie de minim: 257.950,00 lei, fara TVA.Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei de catre candidati (dupa caz: de catre asociati/terti sustinatori), va completa DUAE – Partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara", conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, de toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele care pot fi depuse pentru sustinerea cifrei de afaceri – conf art. 190 alin (1) din Legea 99/2016 a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, pentru anii 2020, 2021 si 2022, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Daca un grup de op ec depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al tertului sustinator, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele necesare, prin care garanteaza materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. La data depunerii candidaturii tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara: Prin experienta similara se intelege experienta similara de o complexitate comparabila cu obiectul prezentei achizitii. Op ec. Prin experienta similara se intelege experienta similara de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului cadru. Candidatul va face dovada ca a prestat servicii similare prin raportare la gama de servicii si documentatii tehnico-economice (indiferent de faza) din domeniul gazelor naturale, care sa fi inclus înlocuiri de conducte si/sau racorduri (branşamente) si/sau extinderi de conducte si/sau proiectare bransamente şi înființări sisteme de distribuție a gazelor naturale, in ultimii 3 ani (36 de luni) in valoare cumulata de minim (lei, fara TVA): 103.180,00 lei, la nivelul unui sau mai multor contracte, pana la data limita de depunere a candidaturilor – conform art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Candidatul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii similare efectuate în mod corespunzator înseamna proiecte depuse de ofertanti si receptionate de beneficiarul serviciilor, în conformitate cu obligatiile asumate de ofertant prin contract. Nu vor fi luate in considerare prestari de servicii de proiectare relevante, cu mai mult de 3 ani, anteriori datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de referinta – respectiv ultimii 3 (trei) ani, va fi calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a solicitarilor de participare. Daca, din diverse motive se decaleaza termenul de depunere al candidaturilor, atunci se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Prestarea serviciilor declarate ca si experienta similara, se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se va lua in considerare valoarea contractului efectiv prestat si confirmat prin depunerea de documente justificative. Nota: Pentru calculul valorii contractelor în alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante: dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabil la momentul prezentarii – conform art. 195 alin. (1) din Legea 99/2016. Nota: - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, entitatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. - Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora. - In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. - Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent NU poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). - Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia. - Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Informatii privind experienta similara se vor completa si in DUAE – Partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”, conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, unde se vor preciza informatii referitoare la: obiectul contractului, numarul si data contractului/elor invocate ca experienta similara, valoarea acestora, data de inceput si data de sfarsit, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Daca candidatul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant se va preciza ponderea si activitatea/ activitatile pe care a indeplinit-o in aceasta calitate, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Candidatul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare in cuantumul cerut. Documentele prin care op ec. pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale contractelor sau a unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; recomandari, procese verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, alte documente, dar care sa confirme prestarile de servicii in cuantumul solicitat. Din documentele depuse trebuie sa rezulte in mod clar perioada de prestare si valorile declarate in DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, de toti candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. In cazul in care candidatul/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 alin. (1) din HG 394/2016. Op. ec. ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177; art. 178 si ale art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va solicita tuturor candidatilor/ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), Acordul de asociere si Acordul de subcontractare – daca este cazul.

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se va depune Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de toti candidatii selectati inainte de a transmite invitatiile pentru etapa a doua a procedurii de achizitie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare (GP) se va constitui conf.prev. art. 164 alin.(4) din Legea 99/2026 si va fi constituita in cuantum de 2.579,50 lei, aceasta suma reprezinta 0,5% din val estim a celui mai mare ctr subsecvent, conf art. 41, alin.(3) din HGR nr.394/2016.

GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. GP trebuie să respecte prevederile art. 42 alin (3) si alin (4) din HGR 394/ 2016, sa fie irevocabilă, să fie valabila 180 zile (6 luni) de la data depunerii ofertelor.Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a EC, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP constituita printr-un instrument emis de o socitate de asigurari va fi insotita de dovada platii politei de asigurare privind GP. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO11BRDE270SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Incadrarea in prev. art. 43 alin (1) lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul EC de a retine GP.

Op ec are obligatia de a constitui o garantie de buna executie in cuantum de 2,5% din valoarea fiecarui ctr subsecvent, fara TVA. Modalitatea de constituire a garantiei se va constitui conform preverilor art. 164 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 99/2016, care devine anexa la contract si este valabila cel putin 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de predare si insusire a proiectului respectiv. EC permite constituirea GBE si prin retineri succesive din sumele datorate pt facturi partiale, conf art.46, alin.(3) din HGR 394/2016. GBE se va restitui conf art.48 din HGR 394/2016.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 25
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, a documentatiei descriptive sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Entitatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti operatorii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii.

Conf. Legii nr. 99/2016 – art. 95 alin (8) - În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 226.

Pe parcursul derularii procedurii de achizitie, entitatea contractanta va utiliza e-mailul ca modalitate de comunicare cu candidatii/ofertantii. Comunicarile vor fi transmise la adresele de e-mail mentionate de candidati/ofertanti in formularele DUAE depuse/scrisori de inaintare.

Documentul DUAE, atasat documentatiei de atribuire, va fi completat de către fiecare participant (candidat/ofertant individual, asociat, subcontractant, tert sustinator). Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că entitatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf art. 199 din Legea 99/2016:

În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si cele privind situatia economica si financiara, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala si la capacitatea economica si financiara, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Candidatul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat entitatii contractante, inainte de data semnarii acordului cadru.

In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in prev. art. 72, 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016; in prev art. 178 si ale art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre candidat trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Informatii privind asocierea, se vor completa si in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta cate un DUAE. Se solicita tuturor candidatilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte: Acordul de asociere si Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

Documentele justificative care probeaza informatiile completate si asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de toti candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: In cazul in care candidatul/ofertantul/ asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.

1. EC solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă urmatoarele:

- Categoriile de servicii din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze;

- Procentul sau valoarea de subcontractare, si

- Datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii solicitarii de particiare/ofertei.

2. EC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevăzute la art. 177, 178 si 180 în legătură cu subcontractantii propusi;

3. În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 184 din Legea nr. 99/2016, ECva solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie;

4. EC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.

5. În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se solicita tuturor candidatilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si Acordul de subcontractare – din care sa rezulte: Partea/părțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze; Procentul sau valoarea aferenta pe care intentioneaza sa o subcontracteze; Datele de identificare ale subcontractanților propuși, daca aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a

subcontractantilor propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate de catre toti candidatii selectati, la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

In conformitate cu articolul 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1), în oricare dintre calitățile de ofertant/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. ii).

(2) EC exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. ii), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 177, 178 și 180.”

In conformitate cu OUG Nr. 25/2021, art. II, Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: La articolul 3 alineatul (1), litera ii) va avea următorul cuprins: „ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în: (i) un stat membru al Uniunii Europene;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departamentul Juridic din cadrul DELGAZ GRID S.A.
Postanschrift: Bulevardul Pandurilor nr.42, etaj IV
Ort: Targu Mures
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
E-Mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 744237583
Internet-Adresse: www.delgaz-grid.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023