Lieferungen - 72345-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Dodávkové automobily

2023/S 025-072345

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2023/S 003-005253)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Sliška
E-mail: matej.sliska@minv.sk
Telefón: +421 250944311
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.minv.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup dodávkových automobilov pre ÚKT

Referenčné číslo: 36347
II.1.2)Hlavný kód CPV
34136000 Dodávkové automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie 8 ks dodávkových automobilov s pohonom 4x4 pre potreby Úradu kriminalistickej techniky PPZ aj s realizáciou prestavby vozidla na mobilné laboratórium. Predmetom zákazky je aj príslušenstvo k uvedeným vozidlám, napr. prípravy na montáž rádiostanice, svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR a vybavenia mobilného laboratória.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2023/S 003-005253

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 30/01/2023
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 13/02/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 30/01/2023
Miestny čas: 10:05
má byť:
Dátum: 13/02/2023
Miestny čas: 10:05
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: