Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72364-2023

03/02/2023    S25

Polen-Ksawerów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-072364

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ksawerów
Postanschrift: ul. Kościuszki 3 h
Ort: Ksawerów
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-054
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Górka
E-Mail: przetargi@ksawerow.com
Telefon: +48 422138050
Fax: +48 422138002
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ugminy.ksawerow.com/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania.

Zadanie nr 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zadanie nr 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.

Zadanie nr 3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórek objazdowych polegających na przejeździe i załadunku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 400 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania.

Zadanie nr 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zadanie nr 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.

Zadanie nr 3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórek objazdowych polegających na przejeździe i załadunku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Ksawerów, zgodnie z harmonogramem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 400 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2024
Ende: 31/12/2024
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
17/09/2023

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada:

1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Ksawerów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 400 000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 3 000,00 Mg wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.,

b) spełnia wymagania w zakresie:

1) posiadania bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w Gminie Ksawerów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Ksawerów, na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów;

2) posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

w tym co najmniej jeden nieskoemisyjny.

Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:
17/09/2023

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023