Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72365-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2023/S 025-072365

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781469734
Postanschrift: ul. Składowa 5
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-897
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Olenderek - Wydział Zamówień Publicznych
E-Mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Telefon: +48 885567537
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. polegające m.in. na sprzedaży biletów”

Referenznummer der Bekanntmachung: KW-WWA-280.06.2023.AO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. polegające m.in. na sprzedaży biletów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz proponowane warunki jego realizacji zawiera projekt umowy, będący załącznikiem nr 1 do OWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Obszar działalności Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. polegające m.in. na sprzedaży biletów.

Udzielenie zamówienia objętego wszczętym postępowaniem pozwoli spełnić obowiązek wynikający z Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w zakresie zwiększenia dostępności sprzedaży biletów i kompleksowej informacji udzielanej pasażerom w ruchu kolejowym poprzez dostosowanie systemów komputerowych do wspólnych wymogów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamawiający Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. jest podmiotem realizującym zadania obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego w obrębie Województwa Wielkopolskiego. Wykonawca będzie działać jako przewoźnik – podwykonawca Zamawiającego.

Zamówienie objęte przedmiotem postępowania ma na celu utrzymanie i rozszerzenie dostępności usług pasażerskiego transportu kolejowego i stworzenie jak najgęstszej siatki połączeń kolejowych w województwie wielkopolskim.

Zamawiający wskazuje ponadto, iż udzielenie zamówienia objętego wszczętym postępowaniem pozwoli spełnić obowiązek wynikający z Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w zakresie zwiększenia dostępności sprzedaży biletów i kompleksowej informacji udzielanej pasażerom w ruchu kolejowym poprzez dostosowanie systemów komputerowych do wspólnych wymogów.

Realizując przedmiotowe zamówienie Zamawiający we własnym imieniu będzie zawierać umowy przewozu osób i rzeczy, a Wykonawca w całości lub w części będzie wykonywał przewozy osób i rzeczy, działając jako Podwykonawca Zamawiającego.

Wykonując powyższe, przewoźnicy kolejowi zobowiązani będą do wzajemnego świadczenia kolejowych usług przewozowych tj. do wzajemnej sprzedaży biletów i przewozu osób. Działania podejmowane przez oba podmioty mają na celu poprawę komfortu obsługi podróżnych poprzez ułatwienie im dostępu do usług kolejowych świadczonych przez ww. Spółki.

Umowa zostanie podpisana po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 388 pkt 1Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Co więcej, zauważyć należy, iż PKP Intercity S.A. będzie we własnym imieniu zawierać umowy przewozu osób i rzeczy, których wykonanie w całości lub w części realizować będą Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., działające jako podwykonawca PKP Intercity S.A. Biorąc pod uwagę, że zlecanie przewozów przez PKP Intercity S.A. na odcinkach obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. będzie dotyczyć wyłącznie przewozów realizowanych w ramach podwykonawstwa wykonywanego na rzecz PKP Intercity S.A., sprzedaż biletów w ramach tak zawieranych umów przewozu może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem podmiotu, który taką umowę z pasażerem zawiera – tj. PKP Intercity S.A.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. polegające m.in. na sprzedaży biletów”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PKP INTERCITY S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie Ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone są w art. 515 Ustawy PZP.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023