Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72375-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften

2023/S 025-072375

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationale Identifikationsnummer: 000695235
Postanschrift: ul. 6-ti septemvri No.29
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Evelina Dimitrova Shalamanova
E-Mail: edshalamanova@mvr.bg
Telefon: +359 29822649
Fax: +359 29813010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mvr.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21116
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обслужване на картови плащания, наредени чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66172000 Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обслужване на картови плащания, наредени чрез физически 300 ПОС терминали за осигуряване на възможност на гражданите за заплащане на глоби по ЗДвП чрез устройствата в патрулни автомобили на МВР.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 401 986.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66172000 Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

на територията на Република България

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обслужване на картови плащания, наредени чрез физически 300 ПОС терминали за осигуряване на възможност на гражданите за заплащане на глоби по ЗДвП чрез устройствата в патрулни автомобили на МВР.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между МФ и банките, съгл. чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания и свързаното с тях обслужване и сетълмент, се извършват от лицензирания от БНБ оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с МФ, съгласно чл. 154, ал. 10 от ЗПФ.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Зaкона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ,) обслужването на картови плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от ЗПФ и на техни подведомствени разпоредители с бюджет по сметки, обслужвани от БНБ, може да се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по чл. 4, ал. 2 от ЗОПБ въз основа на сключен договор между него и съответната бюджетна организация.

Съгласно чл. 4 от ЗОПБ, договор за обслужване на картовите плащания може да бъде сключен с изпълнител, който следва да отговаря едновременно на следните две условия:

1. да бъде лицензиран от БНБ, като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента и

2. да бъде лицензиран от БНБ като платежна институция, която има правото да предоставя платежни услуги за приемане на плащания с платежни инструменти, съгласно чл. 137 и следващите от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След извършена проверки се установи следното:

- по т. 1 - за оператор на платежна система за отложен нетен сетълмент, обработваща платежни операции, свързани с карти, УС на БНБ е издал Решение № 62 от 3 юни 2010 г. за издаване на лиценз на „Борика“ АД, който е вписан в регистъра на операторите на платежни системи, поддържан от БНБ и публикуван на интернет страницата на БНБ/Начало/Регистри и услуги /Регистри по ЗПУПС (прилож. №1). В регистъра, актуален към 19.07.2022 г., няма вписан друг лицензиран от БНБ, оператор“;

- по т. 2 – съгласно публичния регистър на лицензираните платежни институции в Република България, както и на техните клонове и представители, поддържан от БНБ и публикуван на интернет страницата на БНБ, актуален към 11.11.2022 г., (приложение № 2), с Решение № 181 от 14 декември 2017 г. на УС на БНБ и Решение № 315 от 17 септември 2019 г. на УС на БНБ, е издаден лиценз на „Борика“ АД, с ЕИК 201230426, за извършване на дейност, като платежна институция, предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ, т. 7 и 8 от ЗПУПС - приемане на плащания с платежни инструменти“.

От изложеното е видно, че на двете условия отговаря единствено „Борика“ АД и дружеството е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка. Възлагането на поръчката на друг стопански субект, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт – издадените от БНБ, лицензи.

„Борика“ АД е единственото юридическо лице, което е лицензирано от БНБ към този момент, като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента и като платежна институция, която има правото да предоставя платежни услуги за приемане на плащания с платежни инструменти, съгласно ЗПУПС и няма конкурентни лица, на които да е предоставено правото да осигуряват тази услуга, съответно отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Всичко това обуславя възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, с „Борика“ АД, и в съответствие с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП във връзка с чл. 65 от ППЗОП. След влизане в сила на решението за откриване на процедурата, Възложителя ще сключи договор с дружеството, без изпращане на покана и без да се назначава комисия за провеждане на договаряне на основание чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77883
Bezeichnung des Auftrags:

Обслужване на картови плащания, наредени чрез терминални устройства ПОС (физически ПОС терминал)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: БОРИКА АД
Nationale Identifikationsnummer: 201230426
Postanschrift: бул. Цар Борис III №.41
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
E-Mail: office@borica.bg
Telefon: +359 29215115
Internet-Adresse: www.borica.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 401 986.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 401 986.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договора е с деловоден № 5785мпд-6/ 27.01.2023 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023