Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 72406-2023

03/02/2023    S25

România-Constanța: Echipamente medicale

2023/S 025-072406

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Număr naţional de înregistrare: 4301103
Adresă: Strada: Tomis, nr. 145
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900591
Țară: România
Persoană de contact: Mirela Fraico
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 0241503255
Fax: +40 241660473
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

Număr de referinţă: 4301103_2022_PAAPD1372462
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:

Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile , Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 145 998.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, Adresa: Constanta, Bdul. Tomis, nr. 145, jud. Constanța

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

- Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile = 1 buc

- Videocolonoscop high-definition = 2 buc

- Videocolonoscop high-definition cu retroversie = 1 buc

- Aspirator de endoscopie cu accesorii = 3 buc

- Pompa de apa pentru spalare cu jet = 3 buc

- Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape = 1 buc

- Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile = 1 buc

Se accepta oferta pentru intreaga cantitate din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție acordată tuturor aparatelor/ echipamentelor din cadrul completului (Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile, Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est.

II.2.14)Informații suplimentare

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectiv specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 190-537537
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1345
Titlu:

ECHIPAMENT MEDICAL: Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile, Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 217930
Adresă: Strada Căluşei, Nr. 69A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021353
Țară: România
E-mail: icazaciuc@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Adresă internet: https://www.temco.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 146 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 145 998.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate-preț”.

Oferta castigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit, este cea clasata pe primul loc din clasamentul final, respectiv oferta cu punctajul cel mai mare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

Aceeasi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta operatorului economic care face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

In cazul in care, in scopul verificarii cerintelor solicitate, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP, in format electronic semnate cu semnătură electronică extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari in cadrul directorului Intrebari si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta - Serviciul Juridic
Adresă: Bdul. Tomis, nr. 145.
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900591
Țară: România
Adresă internet: www.spitalulconstanta.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2023