Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72426-2023

Submission deadline has been amended by:  100852-2023
03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Diagnostika

2023/S 025-072426

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL911
Postanschrift: ul. Grenadierów 51/59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sekcja Zamówień Publicznych
E-Mail: szp@grochowski.waw.pl
Telefon: +48 225152743
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://grochowski.waw.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa testów antygenowych (Ag) SARS-CoV-2 i wirusów grypy A/B.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPU/12/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33694000 Diagnostika
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne testów antygenowych (Ag) SARS-CoV-2 i wirusów grypy A/B do Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie.

2. Szczegółowy zakres asortymentowy (formularz asortymentowo-cenowy) i ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. Dostawy realizowane będą sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2a do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
38900000 Bewertungs- und Testinstrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne testów antygenowych (Ag) SARS-CoV-2 i wirusów grypy A/B, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2a do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, w ilości 5 000 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 77 800.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z potrzeby zabezpieczenia ciągłości pracy Laboratorium Szpitala w celu wykonywania testów antygenowych (Ag) SARS-CoV-2 i wirusów grypy A/B, co pozwala zabezpieczyć pacjentów i pracowników Zamawiającego przed zachorowaniem na ww. choroby poprzez kontakt z zakażonym pacjentem.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/02/2023
Ortszeit: 09:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego – pawilon nr VII, pokój 204.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.),

4) art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 (które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE).

Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, o wymaganych oświadczeniach, formularzach i dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w ogłoszeniu nie ma możliwości technicznych by zamieścić wszystkie informacje w powyższym zakresie).

Szczegółowe podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania określone zostały w Rozdziale XI SWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dokument potwierdzający dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE oraz wymaganiami ustawy dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.). W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga ww. dokumentu, należy załączyć oświadczenie wraz z uzasadnieniem, potwierdzające, że do zaproponowanego asortymentu nie mają zastosowania przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

2) Ulotki (instrukcje) dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim;

3) Karta charakterystyki testu;

4) Deklaracja zgodności CE zawierająca nazwę, nr katalogowy oferowanych testów.

4. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona).

6. Wymagane podmiotowe dokumenty dowodowe na wezwanie zamawiającego zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.

7. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty

w postępowaniu;

4) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.;

5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań / części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).

Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Terminy dotyczące odwołań oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801 / +48 224587722 / +48 224587801
Fax: +48 224587700 / +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023