Dienstleistungen - 72429-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Košice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2023/S 025-072429

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36570460
Postanschrift: Komenského 50
Ort: Košice-Sever
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04248
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Gabriela Heribanová
E-Mail: sp@tatratender.sk
Telefon: +421 948490081
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vodarne.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Referenznummer der Bekanntmachung: 452043
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby "Ploské Ortáše vodovod a Ploské Ortáše prívod vody a vodojem" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 49 180.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme
71315300 Bauabnahme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Katastrálne územie obce Ploské (prevažne časť Ortáše), okres Košice okolie, Košický kraj. Bližšie podľa Projektovej dokumentácie k Hlavnej zákazke.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby "Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

2. Úspešný uchádzač zabezpečí dozorovanie nad vykonávaním prác na stavbe podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom stavby tak, aby všetky práce na stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a technickými špecifikáciami, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených zmluvou o poskytovaní služieb stavebného dozoru.

3. Služby poskytované úspešným uchádzačom zahŕňajú činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie stavby, dozorovanie vykonávania stavebných prác na stavbe, manažment zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby a činnosti súvisiace s plnením podmienok objednávateľa podľa zmluvy o dielo.

4. Služby dozorovania prác na stavbe bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov SR, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov podľa § 48 a § 98 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami podľa § 2 ods. 3. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

5. Úspešný uchádzač bude pri realizácii zmluvy o dielo konať/vystupovať v mene objednávateľa a bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 219-630658
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung
Der Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUTECH a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36596957
Postanschrift: Moldavská cesta 10/B
Ort: Košice
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04011
Land: Slowakei
E-Mail: eutech@eutech.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322000
Postanschrift: Kominárska 141/2,4
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83203
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ESP Consult, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46092404
Postanschrift: Vicenzy 2209/8A
Ort: Šamorín
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 93101
Land: Slowakei
E-Mail: info@espconsult.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 96 037.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 180.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 40 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Podľa Prílohy č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb zverejnenej na profile Obstarávateľa.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023