Dienstleistungen - 72429-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Košice: Architektonické a inžinierske služby a dozor

2023/S 025-072429

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36570460
Poštová adresa: Komenského 50
Mesto/obec: Košice-Sever
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04248
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 948490081
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.vodarne.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
I.6)Hlavná činnosť
Vodné hospodárstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Referenčné číslo: 452043
II.1.2)Hlavný kód CPV
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby "Ploské Ortáše vodovod a Ploské Ortáše prívod vody a vodojem" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Hodnota bez DPH: 49 180.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71520000 Stavebný dozor
71521000 Stavebný dozor na stavenisku
71530000 Stavebné poradenské služby
71540000 Riadenie výstavby
71251000 Architektonické služby a stavebný dozor
71315300 Služby stavebného dozoru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Katastrálne územie obce Ploské (prevažne časť Ortáše), okres Košice okolie, Košický kraj. Bližšie podľa Projektovej dokumentácie k Hlavnej zákazke.

II.2.4)Opis obstarávania:

1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby "Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

2. Úspešný uchádzač zabezpečí dozorovanie nad vykonávaním prác na stavbe podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom stavby tak, aby všetky práce na stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a technickými špecifikáciami, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených zmluvou o poskytovaní služieb stavebného dozoru.

3. Služby poskytované úspešným uchádzačom zahŕňajú činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie stavby, dozorovanie vykonávania stavebných prác na stavbe, manažment zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby a činnosti súvisiace s plnením podmienok objednávateľa podľa zmluvy o dielo.

4. Služby dozorovania prác na stavbe bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov SR, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov podľa § 48 a § 98 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami podľa § 2 ods. 3. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

5. Úspešný uchádzač bude pri realizácii zmluvy o dielo konať/vystupovať v mene objednávateľa a bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 219-630658
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
Obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
31/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: EUTECH a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36596957
Poštová adresa: Moldavská cesta 10/B
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04011
Štát: Slovensko
E-mail: eutech@eutech.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83203
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ESP Consult, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46092404
Poštová adresa: Vicenzy 2209/8A
Mesto/obec: Šamorín
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 93101
Štát: Slovensko
E-mail: info@espconsult.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 96 037.50 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 49 180.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 40 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Podľa Prílohy č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb zverejnenej na profile Obstarávateľa.

V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023