Dienstleistungen - 72443-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

2023/S 025-072443

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Tel.: +48 225349169
Faks: +48 225349162
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uke.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Łączność

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Numer referencyjny: BA.WZP.26.20.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 590 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
51700000 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
42961000 System sterowania i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji przedmiotu Umowy:

• Ośrodek Infrastruktury UKE w Boruczy, gm. Strachówka, powiat wołomiński;

• Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń:

• Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka;

• Agregat prądotwórczy;

• System zasilania gwarantowanego UPS;

• Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające;

• System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda;

• System telewizji przemysłowej CCTV;

• System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

• Komora Lampertz'a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz'a;

• System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

• Winda towarowa GEDA;

• Klimatyzacja precyzyjna;

• Klimatyzacja komfortu;

• Wentylacja mechaniczna;

• Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU;

• Podłogi podniesione.

Ponadto przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dodatkowe m.in.:

• modernizacja Systemu Zarządzania Budynkiem i Monitoringu Środowiska BMS polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja Systemu Kontroli Dostępu SKD oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

3. Zamawiający wymaga aby nadzór nad realizacją Umowy przez wykonawcę w osobach Kierownika Projektu pełniony był przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umów o pracę ww. osób, każdorazowo na żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jako wymogu złożenia oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-299183
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AODC Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-285
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 628 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 590 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023