Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 72444-2023

03/02/2023    S25

Polska-Starogard Gdański: Meble

2023/S 025-072444

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 021-058237)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000321891
Adres pocztowy: Kościuszki 30,
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@starogard-gd.sr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starogard-gd.sr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Numer referencyjny: 01/PZP/SR/2023
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowego – rok produkcji 2023 lub 2022, wolnego od wad prawnych i fizycznych, podstawowego wyposażenia meblowego, dostarczenie go do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń nowej siedziby budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, zlokalizowanego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sobieskiego 6a oraz kompletny montaż wyposażenia wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 021-058237

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 2 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

serwis

Powinno być:

gwarancja

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

gwarancja

Powinno być:

termin realizacji

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

termin realizacji

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 2 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

serwis

Powinno być:

gwarancja

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

gwarancja

Powinno być:

termin realizacji

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

termin realizacji

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 1 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:

25

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:

20

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 1 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

20

Powinno być:

25

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 3 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:

20

Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Waga 4 (II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia)
Zamiast:

5

Powinno być:
VII.2)Inne dodatkowe informacje: