Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72450-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2023/S 025-072450

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Poznań
Nationale Identifikationsnummer: REGON 631257822
Postanschrift: Plac Kolegiacki 17
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-841
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Sawicka
E-Mail: malgorzata_sawicka@um.poznan.pl
Telefon: +48 618785210
Fax: +48 618785085
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.poznan.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPb-II.271.98.2022.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 642 410.74 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Poznania (wyjątkowo pojedyncze nieruchomości mogą być położone poza terenem miasta, także poza terenem województwa wielkopolskiego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

5. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać:

1) protokół z badania księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

2) serwis fotograficzny – zdjęcia w kolorze;

3) szkic lokalu mieszkalnego/o innym przeznaczeniu (w ilości 3 sztuk);

4) protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

6) wycinek mapy zasadniczej (dodatkowo w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy operat sporządzany jest dla celu, o którym mowa w pkt części VI pkt D załącznika nr 1 do Umowy- Formularza cenowego), wypis z rejestru gruntów oraz wycinek mapy ewidencyjnej), z zastrzeżeniem punktu 8) i 9) poniżej;

7) kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy

z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego;

8) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części IV pkt B i C załącznika nr 1 do Umowy– Formularza cenowego, dokumenty, o których mowa w pkt 6 mogą być zastąpione wydrukiem z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania bądź z Geoportalu Krajowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

9) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części VI pkt A-C załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego, Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 może przedłożyć wydruk z przeglądarki Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

10) wersję elektroniczną operatu szacunkowego i załączników (w formacie pdf), o których mowa w ust. 1-10 przesłaną na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zlecenie wykonania operatu. Wymóg ten nie dotyczy operatów sporządzanych dla celów wymienionych w części I, II pkt A-C, III pkt A i B, V pkt A i D oraz VII załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego.

6. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w pkt. III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości: 3000,00 zł. Informacje dot. wadium zawiera pkt IX SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Poznania (wyjątkowo pojedyncze nieruchomości mogą być położone poza terenem miasta, także poza terenem województwa wielkopolskiego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

5. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać:

1) protokół z badania księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

2) serwis fotograficzny – zdjęcia w kolorze;

3) szkic lokalu mieszkalnego/o innym przeznaczeniu (w ilości 3 sztuk);

4) protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

6) wycinek mapy zasadniczej (dodatkowo w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy operat sporządzany jest dla celu, o którym mowa w pkt części VI pkt D załącznika nr 1 do Umowy- Formularza cenowego), wypis z rejestru gruntów oraz wycinek mapy ewidencyjnej), z zastrzeżeniem punktu 8) i 9) poniżej;

7) kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy

z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego;

8) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części IV pkt B i C załącznika nr 1 do Umowy– Formularza cenowego, dokumenty, o których mowa w pkt 6 mogą być zastąpione wydrukiem z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania bądź z Geoportalu Krajowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

9) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części VI pkt A-C załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego, Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 może przedłożyć wydruk z przeglądarki Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

10) wersję elektroniczną operatu szacunkowego i załączników (w formacie pdf), o których mowa w ust. 1-10 przesłaną na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zlecenie wykonania operatu. Wymóg ten nie dotyczy operatów sporządzanych dla celów wymienionych w części I, II pkt A-C, III pkt A i B, V pkt A i D oraz VII załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego.

6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera pkt. III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości: 3 500,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Poznania (wyjątkowo pojedyncze nieruchomości mogą być położone poza terenem miasta, także poza terenem województwa wielkopolskiego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

5. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać:

1) protokół z badania księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

2) serwis fotograficzny – zdjęcia w kolorze;

3) szkic lokalu mieszkalnego/o innym przeznaczeniu (w ilości 3 sztuk);

4) protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

6) wycinek mapy zasadniczej (dodatkowo w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy operat sporządzany jest dla celu, o którym mowa w pkt części VI pkt D załącznika nr 1 do Umowy- Formularza cenowego), wypis z rejestru gruntów oraz wycinek mapy ewidencyjnej), z zastrzeżeniem punktu 8) i 9) poniżej;

7) kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy

z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego;

8) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części IV pkt B i C załącznika nr 1 do Umowy– Formularza cenowego, dokumenty, o których mowa w pkt 6 mogą być zastąpione wydrukiem z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania bądź z Geoportalu Krajowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

9) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części VI pkt A-C załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego, Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 może przedłożyć wydruk z przeglądarki Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

10) wersję elektroniczną operatu szacunkowego i załączników (w formacie pdf), o których mowa w ust. 1-10 przesłaną na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zlecenie wykonania operatu. Wymóg ten nie dotyczy operatów sporządzanych dla celów wymienionych w części I, II pkt A-C, III pkt A i B, V pkt A i D oraz VII załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego.

6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera pkt. III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości: 5 500,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Poznania (wyjątkowo pojedyncze nieruchomości mogą być położone poza terenem miasta, także poza terenem województwa wielkopolskiego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

5. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać:

1) protokół z badania księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

2) serwis fotograficzny – zdjęcia w kolorze;

3) szkic lokalu mieszkalnego/o innym przeznaczeniu (w ilości 3 sztuk);

4) protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

6) wycinek mapy zasadniczej (dodatkowo w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy operat sporządzany jest dla celu, o którym mowa w pkt części VI pkt D załącznika nr 1 do Umowy- Formularza cenowego), wypis z rejestru gruntów oraz wycinek mapy ewidencyjnej), z zastrzeżeniem punktu 8) i 9) poniżej;

7) kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy

z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego;

8) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części IV pkt B i C załącznika nr 1 do Umowy– Formularza cenowego, dokumenty, o których mowa w pkt 6 mogą być zastąpione wydrukiem z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania bądź z Geoportalu Krajowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

9) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części VI pkt A-C załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego, Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 może przedłożyć wydruk z przeglądarki Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

10) wersję elektroniczną operatu szacunkowego i załączników (w formacie pdf), o których mowa w ust. 1-10 przesłaną na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zlecenie wykonania operatu. Wymóg ten nie dotyczy operatów sporządzanych dla celów wymienionych w części I, II pkt A-C, III pkt A i B, V pkt A i D oraz VII załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego.

6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera pkt. III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości: 6 500,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Poznania (wyjątkowo pojedyncze nieruchomości mogą być położone poza terenem miasta, także poza terenem województwa wielkopolskiego).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny nieruchomości, będących własnością Miasta Poznania lub innych podmiotów prawnych (cele zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy).

2. Postępowanie składa się z 7 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty maksymalnie na 2 części zamówienia.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

(2 egzemplarze).

5. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać:

1) protokół z badania księgi wieczystej, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

2) serwis fotograficzny – zdjęcia w kolorze;

3) szkic lokalu mieszkalnego/o innym przeznaczeniu (w ilości 3 sztuk);

4) protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej;

6) wycinek mapy zasadniczej (dodatkowo w uzasadnionych przypadkach oraz w każdym przypadku, gdy operat sporządzany jest dla celu, o którym mowa w pkt części VI pkt D załącznika nr 1 do Umowy- Formularza cenowego), wypis z rejestru gruntów oraz wycinek mapy ewidencyjnej), z zastrzeżeniem punktu 8) i 9) poniżej;

7) kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy

z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego;

8) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części IV pkt B i C załącznika nr 1 do Umowy– Formularza cenowego, dokumenty, o których mowa w pkt 6 mogą być zastąpione wydrukiem z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania bądź z Geoportalu Krajowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej;

9) w przypadku wycen nieruchomości wykonywanych dla celów określonych w części VI pkt A-C załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego, Wykonawca nie jest zobowiązany dołączać dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 może przedłożyć wydruk z przeglądarki Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

10) wersję elektroniczną operatu szacunkowego i załączników (w formacie pdf), o których mowa w ust. 1-10 przesłaną na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zlecenie wykonania operatu. Wymóg ten nie dotyczy operatów sporządzanych dla celów wymienionych w części I, II pkt A-C, III pkt A i B, V pkt A i D oraz VII załącznika nr 1 do Umowy – Formularza cenowego.

6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera pkt. III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł. Informacje nt wadium, zawiera pkt IX SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-548746
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GN-XXIV.272.1.2022 Fn 290/2023
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Piotr Jasnowski
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6681894466
Postanschrift: os. Powstań Narodowych 11/9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-213
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nieruchomości Sebastian Mróz
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6172107483
Postanschrift: ul. Dobrodzieńska 11/11
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-162
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 96 585.36 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: APM Nieruchomości Ryszard Bartczak
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6671125453
Postanschrift: ul. Cysterska 21
Ort: Ląd
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-405
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 127 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GN-XXIV.272.4.2022 Fn 292/23
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WIKA Błażej Wojdak
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6652850302
Postanschrift: ul. Mieczysława Karłowicza 6 lok.18
Ort: Konin
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-510
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 187 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GN-XXIV.272.5.2022 Fn 293/23
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TZN Tomasz Załecki Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy, Zarządca Nieruchomości
Nationale Identifikationsnummer: NIP 7822343439
Postanschrift: ul. Wschodnia 27b/34
Ort: Luboń
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-030
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 110 780.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GN-XXIV.272.2.2022 Fn 383/23
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Piotr Jasnowski
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6681894466
Postanschrift: os. Powstań Narodowych 11/9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-213
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nieruchomości Sebastian Mróz
Nationale Identifikationsnummer: NIP 6172107483
Postanschrift: ul. Dobrodzieńska 11/11
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-162
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 119 804.89 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera pkt VI.2 i VI.8 SWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt VI.4 SWZ.

4. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w pkt VI.9 SWZ.

5. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych wskazano w pkt VI SWZ.

6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej wskazano w pkt VIII SWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, stanowiących nie więcej niż 100 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiocie zamówienia i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023