Bauleistung - 72456-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Stavební práce

2023/S 025-072456

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baum
E-mail: petr.baum@vfn.cz
Tel.: +420 224963140
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vfn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

OPŽP _VFN Praha _Interní oddělení Strahov _ snížení energetické náročnosti _realizace

Spisové číslo: VZ 89/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000 Stavební práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavní město Praha

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna a zateplení obvodového pláště Interního oddělení Strahov, včetně úpravy vstupního prostoru s recepcí, pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále také jako „VFN“) v objektu na adrese Šermířská 1921, 169 00 Praha 6 - Břevnov (blíže vymezeno v Příloze č. 2 SoD).

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 60
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392 předloženého do výzvy č. 100 Operačního programu Životní prostředí

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 108-303975

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: VZ 89/2021
Název:

OPŽP _VFN Praha _Interní oddělení Strahov _ snížení energetické náročnosti _realizace

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: BBP Stavby s.r.o.
Poštovní adresa: Korunovační 103/6
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 42 312 333.99 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavní město Praha

VII.1.4)Popis zakázky:

• Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna a zateplení obvodového pláště Interního oddělení Strahov, včetně úpravy vstupního prostoru s recepcí, pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále také jako „VFN“) v objektu na adrese Šermířská 1921, 169 00 Praha 6 - Břevnov (blíže vymezeno v Příloze č. 2 SoD).

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 60
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 42 312 333.99 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: BBP Stavby s.r.o.
Poštovní adresa: Korunovační 103/6
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.

2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 smlouvy dohodly na změně ceny díla blíže specifikované v ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy, kterýžto se v návaznosti na uzavření tohoto dodatku zcela zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje článkem novým, přičemž tento pro účely smlouvy a tohoto dodatku nově zní:

„ 2. Cena díla činí: 2.1. Cena víceprací ve znění dodatku č. 3 bez DPH 321.162,51 Kč 2.2. Cena méněprací ve znění dodatku č. 3 bez DPH 84.263,83 Kč 2.3. Změna Ceny díla ve smyslu dodatku č. 3 bez DPH 236.898,68 Kč 2.4. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH 42.312.333,99 Kč 2.5. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 3 včetně DPH 51.197.924,13 Kč “

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 40 500 318.85 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 42 312 333.99 CZK