Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72461-2023

03/02/2023    S25

Polen-Kielce: Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste

2023/S 025-072461

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Postanschrift: al. IX Wieków Kielc 3
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 25-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Bednarczyk
E-Mail: dorota.bednarczyk@sejmik.kielce.pl
Telefon: +48 413951749
Fax: +48 413445265
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.swietokrzyskie.pro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,115106,1975e98dceaf38deee4cda7b0e2de977.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,115106,1975e98dceaf38deee4cda7b0e2de977.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 16-21 kwietnia 2023 r. na targi Hannover Messe 2023 r

Referenznummer der Bekanntmachung: OK-III.272.1.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 16-21 kwietnia 2023 r. na targi Hannover Messe 2023 realizowanej w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

2. Głównym celem misji gospodarczej będzie promocja sektora metalowo - odlewniczego regionu świętokrzyskiego na rynkach zagranicznych.

3. Misja gospodarcza odbędzie się w dniach 16 - 21 kwietnia 2023r. (łącznie z wyjazdem i przyjazdem) w Hanowerze (Niemcy).

4. Uczestnicy wyjazdowej misji gospodarczej to przedsiębiorcy z branży metalowo odlewniczej (12 osób - transport samochodowy).

5. Liczba osób reprezentujących Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) to 3 osoby - transport samochodowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 189 226.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55100000 Dienstleistungen von Hotels
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE Deutschland
Hauptort der Ausführung:

Niemcy i Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 16-21 kwietnia 2023 r. na targi Hannover Messe 2023 realizowanej w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

2. Głównym celem misji gospodarczej będzie promocja sektora metalowo - odlewniczego regionu świętokrzyskiego na rynkach zagranicznych.

3. Misja gospodarcza odbędzie się w dniach 16 - 21 kwietnia 2023r. (łącznie z wyjazdem i przyjazdem) w Hanowerze (Niemcy).

4. Uczestnicy wyjazdowej misji gospodarczej to przedsiębiorcy z branży metalowo odlewniczej (12 osób - transport samochodowy).

5. Liczba osób reprezentujących Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) to 3 osoby - transport samochodowy.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

7. Zamawiający:

- nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż stanowi ono część całorocznego zamówienia, a ponadto zakres i charakter przedmiotu zamówienia wykluczają jego podział z przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Wyjazdowa misja gospodarcza jako kompleksowa usługa (przygotowanie i przeprowadzenie misji) jest niepodzielna. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia. W związku z powyższym nie ma możliwości podziału przedmiotowego zamówienia,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy, oraz wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,

- nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy,

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy,

- nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp,

- nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy,

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy,

- nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Usytuowanie hotelu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu promocji gospodarczej pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w ogłoszeniu wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

Treść zamieszczona z powodu limitu znaków w innych sekcjach:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ustawa sankcyjna), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ.

2. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 (xml) do SWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podmiotów.

2. Na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi Dodatek nr 2A do SWZ.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa oświadczenie, dotyczące tych podmiotów, którego wzór stanowi Dodatek nr 2B do SWZ.

cd. poniżej

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Treść zamieszczona z powodu limitu znaków w innych sekcjach:

3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1.1 Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 4 do SWZ;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SWZ.

1.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) aktualnego zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych lub wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, z zastrzeżeniem pkt 7.

2) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ostały wykonane – wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz SWZ (dodatek nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1.1 niniejszego rozdziału.

cd. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1.1. ppkt 2 powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1.1. ppkt 3 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3) który nie podlega obowiązkowi wpisu do ww. rejestru, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1.2. ppkt 1 powyżej, składa odpowiednie zezwolenie, licencje, koncesje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1 i 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 5 powyżej.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 1.2 ppkt 2), dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

cd. poniżej

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (D.U. z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (D.U. z 2020r. poz. 2452).

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. wykażą iż:

1.1. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, tj. uzyskali wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych zaświadczający, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2022 r., poz. 511). W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez właściwe władze danego kraju pochodzenia Wykonawcy o ile prawo kraju pochodzenia Wykonawcy wymaga takiego wpisu.

1.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedną usługę (1), która polegała na organizacji wydarzenia takiego jak przyjazdowa międzynarodowa/wyjazdowa zagraniczna misja gospodarcza lub wizyta studyjna przedstawicieli przedsiębiorstw dla minimum 5 uczestników, o wartości minimum 60 000,00 zł.

Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/zamówienie/zlecenie.

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VIII SWZ.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., o których mowa w rozdziale VI pkt 1.3 i 1.4.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych:

1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 i 7 SWZ, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 i 7 SWZ lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy.

cd. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3)Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Komunikacja:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w przetargu nieograniczonym” na stronie:https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.

4. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, 7Z.

6. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

7. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail:helpdesk@logintrade.net .

RODO: Klauzula informacyjna RODO została wskazana w Rozdziale II ust. 8 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Dodatku nr 7 do SWZ.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w w/w projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

1. Miejsce składania ofert:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,115106,1975e98dceaf38deee4cda7b0e2de977.html

2. Zasady i sposób składania oferty w postaci elektronicznej określone zostały w rozdziale IX SWZ oraz w instrukcji użytkowników „Udział w przetargu nieograniczonym”.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert w postaci elektronicznej nastąpi na platformie pod adresem:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,115106,1975e98dceaf38deee4cda7b0e2de977.html

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości ich otwarcia w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta składa się z wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

b) Oświadczenia dot. przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie) - Dodatek nr 2A do SWZ, (Podmioty udostępniające zasoby) - Dodatek nr 2B do SWZ.

c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SWZ – w sytuacji, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

d) Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)

e) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy), o którym mowa w rozdziale VII pkt 5. „Uwaga”.

g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

h) Pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Komplet informacji na temat postępowania zawiera SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie i skarga do sądu, przewidziane w Dziale IX ustawy, które przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Odwołanie przysługuje na:

a)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;

b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023