Bauleistung - 72463-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Stein: Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten

2023/S 025-072463

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stein
Nationaal identificatienummer: 381910534
Postadres: Stadhouderslaan 200
Plaats: STEIN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6171KP
Land: Nederland
Contactpersoon: Victor Hurxkens
E-mail: aanbesteding@gemeentestein.nl
Telefoon: +31 464359393
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentestein.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.gemeentestein.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287131/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287131/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Sportvelden

Referentienummer: STE-2023-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212290 Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Stein is voornemens de Raamovereenkomst onderhoud Sportvelden in 2023 aan te besteden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Stein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

23 km2

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs kwaliteit verhouding / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een mogelijkheid tot maximaal 2 keer 1 jaar verlengen. Betreft de jaren 2025 en 2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen belangenconflict,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen ernstige beroepsfout

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: WillemIIsingel 67
Plaats: Roermond
Postcode: 6041 HR
Land: Nederland
E-mail: j.bruin@rechtbank.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

n.v.t.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023