Lieferungen - 725583-2022

27/12/2022    S249

Polen-Końskie: Elektrizität

2022/S 249-725583

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Końskie
Postanschrift: ul. Partyzantów 1
Ort: Końskie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-200
Land: Polen
E-Mail: przetargi@umkonskie.pl
Telefon: +48 413723249
Fax: +48 413722955
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.umkonskie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://umkonskie.bipgmina.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Końskie Gminy Radoszyce i Gminy Gowarczów oraz ich jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków lokali obiektów użytkowych ioświetlenia ulicznego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-271.1.53.2022.EP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi

w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. ( Szacunkowa ilość dostarczanej

energii +/-10%).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Gmina Końskie,Gmina Radoszyce, Gmina Gowarczów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi

w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział

w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. ( Szacunkowa ilość dostarczanej

energii +/-10%).

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że części

ani całość zamówienia nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Szacunkowe zużycie łącznie 3 974 920 kWh

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy

złotych)Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023

1. rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiającemu dostarczano energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD.

2. Z przyczyn formalno-pra

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.

z 2022 r. poz. 835); c)art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L.

z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca

powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią

zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne (Dz. U.

z 2022 poz. 1385 potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią

elektryczną.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany na podstawie art. 126 ust. 1

ustawy do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:aktualnej koncesji na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne (Dz.

U. z 2022 poz.1385.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności

w zakresie obrotu energią elektryczną.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia dokument składa ten z Wykonawców, który będzie odpowiadał za realizację dostaw objętych

uprawnieniem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych

w ofercie.

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

ustawy.

4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie prowadzone w polskich złotych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia, o których mowa w art. 442 ust. 1

ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Miasta i Gminy w Końskich , 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 pok. 9

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o

złożonych ofertach.

Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń III IV kwartał 2023 r

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ust. 1 ustawy tj. Zamawiający najpierw dokona badania i

oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie nie

zwalnia to Wykonawców z obowiązku załączenia JEDZ do oferty 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) JEDZ- Oświadczenie Wykonawcy- złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego

dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”.

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do

SWZ.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniżej

wskazanych oświadczeń lub dokumentów.

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021

r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej

samejgrupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust.5 ustawy, dotyczący zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczący zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego

zaangażowania.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast:

a) dokumentów wskazanych w pkt 3a składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) dokument, o którym mowa w pkt 3a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem. d) aktualnej koncesji rozdział VIII

Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/12/2022