Lieferungen - 72621-2023

03/02/2023    S25

România-București: Consumabile medicale

2023/S 025-072621

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"
Număr naţional de înregistrare: 4204151
Adresă: Strada: Movilă Ion, nr. 5-7
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020475
Țară: România
Persoană de contact: VASILICA CRISTESCU
E-mail: achizitii@paulescu.ro
Telefon: +40 212108499
Fax: +40 2119092
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.paulescu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Număr de referinţă: 4141
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Pachet sistem de monitorizare continua a glicemiei + consumabile pentru 3 luni (transmiter, serter/serteri si senzorii aferenti)

Cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent 35 buc. Cantitatea minima estimata a acordului cadru 500 buc. Cantitatea maxima estimata a acordului cadru 800 buc.

Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este 190.610,00 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a acordului cadru este 2.723.000 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului cadru este 4.356.800,00 lei fara TVA.

Contractele subsecvente se vor incheia in baza acordului cadru de furnizare in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie, cel mai mare contract subsecvent, estimand ca va fi trimestrial sau sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 336 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

strada Ion Movila, nr. 5-7, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Pachet sistem de monitorizare continua a glicemiei + consumabile pentru 3 luni (transmiter, serter/serteri si senzorii aferenti)

Cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent 35 buc. Cantitatea minima estimata a acordului cadru 500 buc. Cantitatea maxima estimata a acordului cadru 800 buc.

Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este 190.610,00 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a acordului cadru este 2.723.000 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului cadru este 4.356.800,00 lei fara TVA.

Contractele subsecvente se vor incheia in baza acordului cadru de furnizare in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie, cel mai mare contract subsecvent, estimand ca va fi trimestrial sau sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 182-514207
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1006
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDTRONIC ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: 35182347
Adresă: Strada sos.bucuresti-ploiesti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031692
Țară: România
E-mail: rs.licitatii@medtronic.com
Telefon: +40 372188000
Fax: +40 372251031
Adresă internet: www.medtronic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 336 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 292 680.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 945
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDTRONIC ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: 35182347
Adresă: Strada sos.bucuresti-ploiesti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031692
Țară: România
E-mail: rs.licitatii@medtronic.com
Telefon: +40 372188000
Fax: +40 372251031
Adresă internet: www.medtronic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 356 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 336 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 946
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDTRONIC ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: 35182347
Adresă: Strada sos.bucuresti-ploiesti, Nr. 42-44
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031692
Țară: România
E-mail: rs.licitatii@medtronic.com
Telefon: +40 372188000
Fax: +40 372251031
Adresă internet: www.medtronic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 356 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 813 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, constand intr-o declaratie pe proprie raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: a) Nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016; b) Indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta; c) Indeplineste criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta; În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din legea 98/2016, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Inainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Avand in vedere ca, DUAE este o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic, potrivit careia, acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea contractanta la nivelul fisei de date, mentionam ca ofertantii participanti la procedura, nu au obligatia de a depune odata cu DUAE si documentele justificative in sustinerea DUAE. Acestea (documentele) vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare. Ofertantii vor completa informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii celor de calificare si selectie solicitate de autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul Fisei de Date a achizitiei. Ofertantii isi asuma faptul ca informatiile completate in DUAE sunt exacte si corecte si au fost furnizate cunoscand pe deplin consecintele cazurilor grave de declaratii false. Ofertantii isi asuma prin completarea/depunerea DUAE faptul ca, la cererea autoritatii contractante, si fara intarziere, vor furniza certificatele si alte forme de documnete justificative mentionate in fisa de date/ DUAE a procedurii. - Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. - Vor fi declarate inacceptabile ofertele care au fost depuse de un ofertant care nu indeplineste unul sau mai multe dintre criteriile stabilite in documentatia de atribuire sau nu a completat DUAE in conformitate cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta; Ofertantii vor completa obligatoriu pretul in lei, fara TVA. Pretul postat in SICAP este pretul in lei, valoare totala fara TVA pentru perioada maxima a acordului cadru, respectiv, 24 de luni. Oferta care nu se incadreaza in valoarea estimata va fi declarata inacceptabila. - Ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din Propunerea tehnica si/sau din Propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. - Documentele de calificare, DUAE, Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi postate in cadrul SICAP cu semnatura electronica extinsa. Oferta si documentele care o insotesc vor fi declarate inacceptabile daca nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. - In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SICAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. - Acordul cadru de furnizare va putea fi modificat in conditiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act aditional. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinatori pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. DUAE prezentat de tertul sustinator va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. - Oferantii care depun oferta in cadrul sicap dar nu ataseaza/trimit in cadrul sicap, pana la data limita de deschidere a ofertelor, garantia de participare, vor fi respinsi. - În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din legea 98/2016, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. - În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. - Comenzile se vor transmite in functie de necesarul intocmit de farmacie, stoc si bugetul alocat. - Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in SICAP la sectiunea dedicata din cadrul procedurii derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023