Lieferungen - 72675-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Buty gumowe

2023/S 025-072675

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 952-209-95-97
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Makos
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/2rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi

Numer referencyjny: D/19/2023
II.1.2)Główny kod CPV
18812200 Buty gumowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi, z podziałem na 2 części (zadania).

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 i 1A do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18812200 Buty gumowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dane adresowe Odbiorców zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku – buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi, w ilości 2900 par, w tym:

Zamówienie gwarantowane: 1800 par; zamówienie opcjonalne: 1100 par.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu, szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 i 1A do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku – buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi, w ilości 2900 par, w tym:

Zamówienie gwarantowane: 1800 par; zamówienie opcjonalne: 1100 par.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu, szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 i 1A do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w zakresie zadania nr 1, w wysokości - 4 000,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku - buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18812200 Buty gumowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dane adresowe Odbiorców zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku – buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi, w ilości 1100 par, w tym:

Zamówienie gwarantowane: 700 par; zamówienie opcjonalne: 400 par

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu, szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 i 1A do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku – buty filcowo gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi, w ilości 1100 par, w tym:

Zamówienie gwarantowane: 700 par; zamówienie opcjonalne: 400 par

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu, szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 i 1A do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w zakresie zadania nr 2, w wysokości - 1 500,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA

Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych

w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 1,4 i 7 ustawy Pzp. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił w rozdziale VI SWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale V SWZ

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1 SWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1.1 - 2.1.6 SWZ (zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 4–7 oraz § 4 rozporządzenia

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy).

5. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów została opisana w rozdziale VII pkt 3 SWZ.

8. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) i Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale X SWZ.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

11. Opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SWZ.

12. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej wartości przedmiotu Umowy Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVIII SWZ.

13. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SWZ oraz w

załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy).

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

15. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https:// portal.smartpzp.pl/2rblog . Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający szczegółowo określił w rozdziale IX SWZ

16.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023