Dienstleistungen - 72714-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Hjørring: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2023/S 025-072714

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Emilie Clara Jensen
E-mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/98fb396b-9ad1-4051-abc3-08d7c6cbf4d6/tenders/DG8PKFOCD/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://my.ibinder.com/etendering/98fb396b-9ad1-4051-abc3-08d7c6cbf4d6/tenders/DG8PKFOCD/public
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af rammeaftaler vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes to rammeaftaler vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser. Rammeaftalerne har til formål at sikre, at Ejendomsstyrelsen kan få udført/leveret ydelser, der relaterer sig til vedligeholdelsen af miljøkuglefang samt forvoldskasser. Rammeaftalerne vil både indeholde levering af varer, udførelse af vedligeholdelse/renovering samt en kombination heraf.

Rammeaftalerne udbydes som følgende to delaftaler:

Delaftale 1: Sjælland og Bornholm

Delaftale 2: Jylland og Fyn

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 1: Sjælland & Bornholm

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
19510000 Gummiprodukter
19520000 Plastprodukter
44111000 Byggematerialer
44170000 Byggematerialelignende plader, bånd og folie
50600000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
75220000 Forsvarstjenester
75221000 Militære forsvarstjenester
90523100 Bortskaffelse af våben og ammunition
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører levering eller udførelse af ydelser i relation til vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg beliggende på Sjælland og Bornholm.

Rammeaftalernes (både delaftale 1 og 2) samlede anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Den anslåede/estimerede værdi af delaftale 1 er 22.800.000.

I relation til rammeaftalernes maksimale økonomiske værdi gælder følgende: Rammeaftalernes maksimale økonomiske omfang udgør samlet set én pulje på i alt DKK 55.000.000 for både delaftale 1 og 2 for hele aftaleperioden på 4 år. Vurderingen af, hvorvidt det maksimale økonomiske omfang er nået, baseres således på det samlede forbrug for både delaftale 1 og 2.

Såfremt én af Rammeaftalerne ikke træder i kraft grundet eksempelvis manglende tildeling, eller såfremt én af Rammeaftalerne ophører førtidigt grundet eksempelvis ophævelse eller opsigelse, opdeles den maksimale værdi således, at den maksimale værdi for delaftale 1 udgør DKK 28.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år, jf. ligeledes pkt. II.2.6), og den maksimale værdi for delaftale 2 udgør DKK 26.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg - Delaftale 2: Jylland & Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
19510000 Gummiprodukter
19520000 Plastprodukter
44111000 Byggematerialer
44170000 Byggematerialelignende plader, bånd og folie
50600000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
75220000 Forsvarstjenester
75221000 Militære forsvarstjenester
90523100 Bortskaffelse af våben og ammunition
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører levering eller udførelse af ydelser i relation til vedligeholdelse af miljøkuglefang og forvoldskasser på Forsvarets skydebaneanlæg beliggende i Jylland og på Fyn.

Rammeaftalernes (både delaftale 1 og 2) samlede anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Den anslåede/estimerede værdi af delaftale 2 er 21.200.000.

I relation til rammeaftalernes maksimale økonomiske værdi gælder følgende: Rammeaftalernes maksimale økonomiske omfang udgør samlet set én pulje på i alt DKK 55.000.000 for både delaftale 1 og 2 for hele aftaleperioden på 4 år. Vurderingen af, hvorvidt det maksimale økonomiske omfang er nået, baseres således på det samlede forbrug for både delaftale 1 og 2.

Såfremt én af Rammeaftalerne ikke træder i kraft grundet eksempelvis manglende tildeling, eller såfremt én af Rammeaftalerne ophører førtidigt grundet eksempelvis ophævelse eller opsigelse, opdeles den maksimale værdi således, at den maksimale værdi for delaftale 1 udgør DKK 28.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år og den maksimale værdi for delaftale 2 udgør DKK 26.500.000 for hele aftaleperioden på 4 år, jf. ligeledes pkt. II.2.6).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende minimumskrav i relation til økonomisk og finansiel formåen er gældende i relation til både delaftale 1 og 2:

o Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 5.000.000

o Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

o Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 20 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

2) Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU, WEU, og andre klassificerede information samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

4) Rammeaftalen indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til kontraktbilag 3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 200-569049
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Ejendomsstyrelsen, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Ejendomsstyrelsen betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige, jf. ovenfor pkt. 4, og økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Service-attesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret)

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

• Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

• Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering:

EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Yderligere oplysninger vedrørende afgivelse af tro- og loveerklæring fremgår udbudsbetingelsernes pkt. 2.6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organ med ansvar for mæglingsprocedure eksisterer ikke i Danmark
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023