Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72729-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Leiter

2023/S 025-072729

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad EAD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. Tsarigradsko shose No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denitsa Tsoneva
E-Mail: denitsa.tsoneva@electrohold.bg
Telefon: +359 28958928
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ermzapad.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), реф. № PPD 22-099_КС 038

Referenznummer der Bekanntmachung: PPD 22-099_КС 038
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44318000 Leiter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Възложителят е открил и провел настоящата процедура на договаряне с предварителна покана за участие на основание чл. 142, ал. 1 от ЗОП.

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции.

Прогнозните количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, са както следва:

Самоносещ ВКЛ, AI жила 2х16 mm²                    – 1 838 315 м.

Самоносещ ВКЛ, AI жила 4х16 mm²                    – 459 445 м.

Самоносещ ВКЛ, AI жила 4х25 mm²                    – 168 020 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x35+54.6 mm²       – 119 760 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x50+54.6 mm²       – 124 185 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x70+54.6 mm²       – 155 505 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x95+70 mm²          – 77 355 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x150+70 mm²        – 16 040 м.

На база прогнозните количества е определена максималната стойност на конкретния договор.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 9 301 788.76 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44318000 Leiter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG31 Северозападен / Severozapaden
NUTS-Code: BG41 Югозападен / Yugozapaden
Hauptort der Ausführung:

Местата на доставка са складове на възложителя на територията на Република България, в градовете: София,

Враца, Левски и Дупница или конкретни адреси на обекти на възложителя.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗОП възложителят открива и провежда процедура на "договаряне с предварителна покана за участие" за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)“, реф. № PPD 22-099_КС 038, въз основа на действаща квалификационнасистема (КС) със същия предмет и реф. № КС 21-038.

Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на усукани изолирани проводници ниско напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението за създаване на КС и документацията за участие в настоящата процедура.  

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции.

Прогнозните количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, са както следва:

Самоносещ ВКЛ, AI жила 2х16 mm²                    – 1 838 315 м.

Самоносещ ВКЛ, AI жила 4х16 mm²                    – 459 445 м.

Самоносещ ВКЛ, AI жила 4х25 mm²                    – 168 020 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x35+54.6 mm²       – 119 760 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x50+54.6 mm²       – 124 185 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x70+54.6 mm²       – 155 505 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x95+70 mm²          – 77 355 м.

ВКЛ с носеща неутрала, AI - 3x150+70 mm²        – 16 040 м.

Участниците задължително оферират всички видове стоки от предмета на поръчката.

На база прогнозните количества е определена максималната стойност на конкретния договор.

Критерий за възлагане - критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност.

Доставката се извършва франко складове на възложителя в градовете: София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя, посочени от него в съответната поръчка за доставка. Стоката по предмета на поръчката се транспортира (доставя) от изпълнителя, за негова сметка, на негова отговорност и с негови технически средства (ресурси).

Договорът за обществена поръчка е сключен за срок от 24 (двадесет и четири)  месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

Цена и начин на плащане - eдиничните цени на съответните стоки по предмета на поръчката се определят според ценовото предложение на участника, избран за изпълнител (Приложение 1 към договора за обществена поръчка), като възложителят заплаща на изпълнителя само реално извършените, отчетени и приети според условията на договора доставки по цени, определени в ценовото му предложение.

Максималната стойност на договора за обществена поръчка е съответна на общата цена за изпълнение на поръчката, посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета и одобрена доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и представяне на съпътстващите стоката документи, съгласно договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 086-223619
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77644
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), реф. № PPD 22-099_КС 038

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ТИЛКОМ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 121871118
Postanschrift: ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 1
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1528
Land: Bulgarien
E-Mail: office@tilcom-bg.com
Telefon: +359 29799760
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 476 245.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 301 788.76 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договорът е сключен след проведена процедура на "договаряне с предварителна покана за участие" за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)", реф. № PPD 22-099_КС 038, регистрирана под уникален номер № 01467-2021-0058 в РОП, със следното лице:

„ТИЛКОМ“ ООД, EИК: 121871118 - договор № ERMZ-CON-11/23.01.2023 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023