Dienstleistungen - 72734-2023

Submission deadline has been amended by:  143631-2023
03/02/2023    S25

Nederland-Leeuwarden: Dienstverlening door ingenieurs

2023/S 025-072734

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leeuwarden
Nationaal identificatienummer: 61769470
Postadres: Oldehoofsterkerkhof 2
Plaats: LEEUWARDEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8911DH
Land: Nederland
Contactpersoon: Tjeerd Planting
E-mail: inkoop@leeuwarden.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leeuwarden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287112/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287112/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Verhardingsadviezen gemeente Leeuwarden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Leeuwarden heeft een groot areaal aan (asfalt)verhardingen. Dit areaal is toegenomen door de samenvoeging van gemeente Boarnsterhim, Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Mede door een inhaalslag te maken in het asfaltonderhoud, maar ook herinrichtings- en nieuwe projecten uit te voeren, worden veel verhardingen aangelegd en verbetert. De gemeente Leeuwarden hecht veel waarde aan een gedegen voorbereiding en een goede kwaliteit in de uitvoering. Om dit te bereiken koopt zij veel verhardingsonderzoek en -advies in.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeuwarden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren ca. € 200.000,- exclusief btw per jaar aan verhardingsadvies en -onderzoek uitgegeven. De kosten kunnen van jaar tot jaar fors fluctueren, zowel omhoog als omlaag, de verwachting is echter dat de kosten de komende jaren gaan stijgen. De gemeente stelt daarom de maximale waarde van de Raamovereenkomst op € 1.000.000 (berekent over de volledige looptijd van de raamovereenkomst). Dit betreft slechts een indicatie van de omvang. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze gegevens, waaronder een minimale omzetgarantie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023