Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72750-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Elektronische Bauteile

2023/S 025-072750

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 10
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-139
Land: Polen
E-Mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telefon: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.man.poznan.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka naukowo-badawcza
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Działalność naukowo - badawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PN 7/01/2023 – moduły kompensacji szumu fazowego

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 7/01/2023 – moduły kompensacji szumu fazowego
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31711100 Elektronische Bauteile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia dostawa projektów urządzeń do transferu precyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości oraz dedykowanych dla tego systemu, dwukierunkowych wzmacniaczy optycznych wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz sukcesywna dostawa modułów kompensacji szumu fazowego do budowy szkieletowego, ogólnopolskiego systemu transmisyjnego służącego utrzymaniu synchronizacji oraz poprawnej pracy rozproszonych wzorców atomowych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73300000 Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
72212219 Entwicklung diverser Netzsoftware
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia dostawa projektów urządzeń do transferu precyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości oraz dedykowanych dla tego systemu, dwukierunkowych wzmacniaczy optycznych wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz sukcesywna dostawa modułów kompensacji szumu fazowego do budowy szkieletowego, ogólnopolskiego systemu transmisyjnego służącego utrzymaniu synchronizacji oraz poprawnej pracy rozproszonych wzorców atomowych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch poniższych zadań:

Zadanie 1 obejmuje:

a) dostawę projektu urządzeń nadawczych i odbiorczych do transferu precyzyjnych sygnałów czasu (1 PPS) i częstotliwości (10 MHz) spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w pkt. A Części IV SWZ;

b) dostawę oprogramowania do urządzeń nadawczych i odbiorczych wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w pkt. B Części IV SWZ;

c) dostawę projektu urządzenia dwukierunkowego wzmacniacza optycznego EDFA, dedykowanego dla systemu dystrybucji precyzyjnych sygnałów czasu (1 PPS) i częstotliwości (10 MHz) spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w pkt. C Części IV SWZ;

d) dostawę oprogramowania do urządzenia dwukierunkowego wzmacniacza optycznego EDFA, wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w pkt. D Części IV SWZ;

e) dostawę gotowego podzespołu elektronicznego - moduł kompensacji szumu fazowego spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w pkt. E Części IV SWZ.

Zadanie 2 obejmuje sukcesywną dostawę gotowych podzespołów elektronicznych - modułów kompensacji szumu fazowego spełniających wymagania, określone przez zamawiającego w Części IV SWZ.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczone moduły kompensacji szumu fazowego (opisane w części IV SWZ pkt. E) muszą być fabrycznie nowe, nieeksponowane na wystawach, kompletne i sprawne technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowe” należy rozumieć przedmiot zamówienia nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

7. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również przeprowadzenie instruktażu dla min. 5 osób wyznaczonych przez zamawiającego z zakresu praktycznych aspektów wykorzystania dostarczonych przez wykonawcę projektów do budowy (realizacji) urządzeń objętych projektem, w szczególności: poprawnego montażu elementów, kalibracji oraz sposobu implementowania w urządzeniach i korzystania z dostarczonego przez wykonawcę oprogramowania. Czas trwania instruktażu musi być wystarczający do zapoznania uczestników instruktażu z ww. problematyką, jednak nie krótszy niż 5 dni roboczych po 8 godzin zegarowych. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktażu w siedzibie zamawiającego albo w sposób zdalny (po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca, czasu i sposobu komunikacji). Instruktaż musi się odbyć w języku polskim lub angielskim. Ww. instruktaż musi się odbyć przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego dla zadania nr 1. Dodatkowo do zakresu przedmiotu zamówienia należy 100 godzin konsultacji telefonicznej – do ewentualnego wykorzystania przez zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w I i IV Części SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”, nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Terminy realizacji zadania nr 1 i nr 2:

Zadanie 1 – nie dłużej niż 90 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, przy czym - z ww. 90-dniowego terminu realizacji zadania nr 1, 60 dni zarezerwowane jest dla zamawiającego na przeprowadzenie czynności sprawdzających.

Zadania 2 – realizowane będzie sukcesywnie do dnia 15 listopada 2023 r.

Szczegóły w pkt. 4 Części I SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w pkt I.5.1.2) lit d) SWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i dostarczył co najmniej jeden system (urządzenie nadawcze i odbiorcze) do dystrybucji sygnałów czasu (1PPS) i częstotliwości (10MHz) w sieci światłowodowej.

Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu dostaw, o których mowa w pkt. I.5.2.4) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw zawarto w załączniku nr 6 do SWZ;

UWAGA:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt I.7.3. ppkt 1) SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba zamawiającego: ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. Pełny opis znajduje się w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

2) podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

3) wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

2. Ponadto zamawiający, wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń dotyczących udziału w postępowaniu i zasady ich składania określone są w pkt I.7 SWZ.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość żądania oświadczenia o którym mowa w pkt. I.7.1. SWZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

5. Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt I.7.2 ppkt 1)–4) SWZ. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, zamawiający nie będzie wymagał złożenia oświadczenia wymienionego w pkt I.7.2. ppkt 2) SWZ. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. I.7.2. ppkt 5) SWZ jest składane przez wykonawcę obligatoryjnie wraz z ofertą.

6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w pkt I.8. SWZ.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. Formy i sposób wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12 SWZ

8. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. I.8.1. SWZ.

10. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan

11. Sposób przygotowania i złożenia oferty został określony w pkt I.14 i w pkt I.15 SWZ.

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu ww. platformy zakupowej.

13. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywaniu oświadczeń i dokumentów została określona w pkt I.11 SWZ.

14. Informacje dotyczące art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE L 119 z 4.5.2016, str.1) zawarte są w dokumentach zamówienia – SWZ.

15. Zamawiający, zgodnie z art.455 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy w Części III SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590).

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023