Lieferungen - 72793-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wrocław: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

2023/S 025-072793

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 006-012397)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy produktów leczniczych różnych

Numer referencyjny: EZ/927/101/22
II.1.2)Główny kod CPV
33651100 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych rożnych według poniższych części: Zadanie 1-Zadanie 41.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ww. części został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiącym integralną część SWZ. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 6 465 045,04 PLN. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględnieniem prawa opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 006-012397

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 08.06.2023r.

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 15.06.2023r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: