Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72805-2023

03/02/2023    S25

Polen-Ropa: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-072805

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ropa
Nationale Identifikationsnummer: 1205082
Postanschrift: 733
Ort: Ropa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-312
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Gruca
E-Mail: przetargi@eu-ropa.pl
Telefon: +48 183534014
Fax: +48 183534017
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.eu-ropa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie, odpadów komunalnych z terenu Gminy Ropa w 2023 roku”

Referenznummer der Bekanntmachung: RLIŚ.271.26.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów do wyznaczonych miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 179 150.00 PLN / höchstes Angebot: 1 188 880.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Ropa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zgromadzonych

w pojemnikach, kontenerach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu.

2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na:

a) odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe

z tektury,

b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych),

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone – częstotliwość załadunku i wywozu 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy

w miesiącu;

3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) zużytych opon,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych),

f) przeterminowanych leków ,

g) popiół paleniskowy z gospodarstw domowych,

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igły i strzykawki),

i) odpady z tekstyliów i odzieży.

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz

w miesiącu.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone gromadzone będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się wiosną 2023 roku (dokładny termin ustalony zostanie po podpisaniu umowy).

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki:

1) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest

do przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 . Przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

2) w zakres zamówienia wchodzi również sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania odpadów w sposób zgodny

z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach obowiązującym na terenie gminy Ropa.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SWZ część III.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Jakość rozumiana jako odpowiedzialność wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-602861
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie, odpadów komunalnych z terenu Gminy Ropa w 2023 roku”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Nationale Identifikationsnummer: 7381036730
Postanschrift: Bobowa
Ort: Wilczyska
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-350
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "SZPILA" Wojciech Szpila
Nationale Identifikationsnummer: 7382080147
Postanschrift: Bobowa
Ort: Wilczyska
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-350
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 110 710.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 179 150.00 PLN / höchstes Angebot: 1 188 880.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wynikających z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postepowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiając nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

|w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023