Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72827-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Mihai Viteazu: Entwicklung von IT-Software

2023/S 025-072827

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)
Nationale Identifikationsnummer: 4860016
Postanschrift: Strada: Principala, nr. 46
Ort: Mihai Viteazu
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 907190
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Costache Adrian
E-Mail: primaria_mv@hotmail.com
Telefon: +40 241767130
Fax: +40 241767130
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.primaria-mihaiviteazu.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162103
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office)

Referenznummer der Bekanntmachung: 4860016/2022/3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212517 Entwicklung von IT-Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția este realizată în contextul implementării proiectului cu titlul “ Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - Comuna Mihai Viteazu (Constanta)” proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 „Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1„Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, Contractul de finanțare nr. 649 din 29.03.2022.

Prin componenta IT a Proiectului ne-am propus, în vederea eficientizării activității beneficiarului în furnizarea serviciilor publice către cetățeni, realizarea unei soluții digitale intra-/interinstituționale, interconectată și interoperabilă.

Serviciile solicitate sunt urmatoarele:

• Servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software).

• Servicii de analiza, configurare și implementare de aplicații capabile de administrare și operare intra/inter-instituțională specifice.

• Servicii de analiza, configurare și implementare a componentelor de interoperabilitate.

• Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale.

Valoarea totala estimata a serviciilor de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office)” este de 1.000.000,00 lei fara T.V.A.

Activitățile din cadrul contractului vor fi demarate la primirea ordinului de începere din partea Achizitorului în urma semnării contractului de achiziție publică de ambele părți.

Perioada de implementare a contractului este de 2 luni calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 20.05.2023.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, cu cel putin 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 13 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

In conformitate cu prevederile art.156, alin (1) lit. b. din Legea 98/2016 – Toate specificatiille tehnice, serviciile, standardele si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini, studiu de fezabilitate) sunt insotite de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Comuna Mihai Viteazu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office) în cadrul Primariei Comunei Mihai Viteazu prin proiectul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - Comuna Mihai Viteazu (Constanta)”, cod proiect SIPOCA 1183, cod MySMIS 154771

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

cod proiect SIPOCA 1183, cod MySMIS 154771

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Perioada de implementare a contractului este de 2 luni calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 20.05.2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare sau punctele de lucru în conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările ulterioare.

- cazierul judiciar valabil al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii;

- cazier fiscal al operatorului economic;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizitii publice. Se va completa formularul nr.6

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Costache Adrian – viceprimar cu atributii de primar/consilier local, Amariei Benoni - consilier local, Costache Adrian - consilier local, Coroblea Florin - consilier local, Dumitru Tudor - consilier local, Dragan Toma - consilier local, Florea Costin - consilier local, Florescu Gheorghe - consilier local, Geama Danut - consilier local, Ilina Florin - consilier local, Maftei Benone Zamfirel - consilier local, Smadu Gheorghe - consilier local, Solomon Dorin - consilier local, Costache Mariana- Ref. Registrul agricol, Poteleanu Elena - secretar general, Ganea Steliana - contabil, Sandu Mariana - Inspector asistenta sociala, Grosu Floarea - inspector, Vaetis Mihaela - Insp. Stare civila, responsabil achizitii publice, Oprea Gratiela - consultant achizitii publice - furnizor servicii auxiliare achizitiei.

Modalitatea de îndeplinire:

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, valabil la momentul prezentarii, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertantii trebuie sa faca dovada corespondenței activităților principale/secundare autorizate din cadrul certificatului constatator cu obiectul achiziției.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să fi prestat și dus la bun sfarșit, în ultimii 3 ani, servicii de natura si complexitate similara/ comparabila cu serviciile ce fac obiectul contractului, în conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice in valoare cumulata de minim 1.000.000 lei, fără TVA (la calculul perioadei referitoare la ultimii 3 ani se va avea în vedere data limita de depunere a ofertelor; in cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor , limita inferioara a perioadei se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat).Prin servicii duse la bun sfarsit, se întelege:- servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent ;- servicii recepționate la sfârșitul prestării ; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor.Prin servicii de natura si complexitate similara, comparabila cu serviciile ce fac obiectul contractului se inteleg servicii de implementare și operaționalizare a unor soluții/sisteme/proiecte/platforme informatice integrate.Nota:Valoarea cumulata a serviciilor care va fi luata in considerare este fie valoarea totala a serviciilor din contract/contracte, in cazul in care ofertantul a acționat ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a serviciilor din contract / contracte corespunzătoare cu cota sa parte din participarea la asociere sau ca subcontractant.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va completa DUAE, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Ofertantul/ ofertantul asociat/tertul susținător va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnică si profesională" cu urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, perioada prestarii serviciilor, data şi numărul documentului de recepție, precum şi ponderea şi/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Documentele justificative solicitate în fișa de date, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de către operatorii economici, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel :- certificari/documente referitoare la serviciile prestate din care să reiasă numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul acestuia, valoarea, datele de identificare ale beneficiarului, perioada prestării serviciilor, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil), precum si dovada ca au fost duse la bun sfarsit prin prezentarea de documente justificative cum ar fi: recomandări si/sau procese-verbale de recepție si/sau certificări de bună execuție si/sau certificate constatatoare, emise si contrasemnate de beneficiari (indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vaetis Mihaela

Bisinicu Marilena

Grosu Floarea

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023