Dienstleistungen - 72838-2023

03/02/2023    S25

Polska-Poznań: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

2023/S 025-072838

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005846)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: WOP.261.38.2022.DU
Adres pocztowy: ul. J.H. Dąbrowskiego 79
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-529
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szynkiewicz
E-mail: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl
Tel.: +48 616396400
Faks: +48 616396447
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poznan.rdos.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu

Numer referencyjny: WOP.261.68.2022.KS
II.1.2)Główny kod CPV
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody Czarne Doły. Celem ochrony rezerwatu jest m.in. zachowanie stanowiska żółwia błotnego Emys orbicularis.

2. Zamówienie wynika z realizacji projektu pn. „Chelonia – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pod nr POIS.02.04.00-00-0022/18.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005846

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/04/2023
Powinno być:
Data: 09/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: