Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 72858-2023

03/02/2023    S25

България-София: Медицинско оборудване

2023/S 025-072858

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: ул. Георги Софийски № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Анна Иванова Кръстева
Електронна поща: anna.krasteva@vma.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vma.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:

- Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части

-Изготвяне на технологичен проект за разположение на комбинираната система в помещението.

Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.

 Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

 На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ВМА – МБАЛ - София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:

Предметът на поръчката включва също:

- Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части (архитектура, конструктивен проект, ОВК, електро инсталации).

-Изготвяне на технологичен проект за разположение на комбинираната система в помещението.

Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.

Важно!При подаването на офертата, участникът изчерпателно посочва в техническото си предложение пълен опис, по номенклатури, на необходимите консумативи за комбинирана система за роботизирана хирургия.

Доставките ще са периодични и ще се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки на консумативи, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира пълния размер на уговорената сума, а само толкова колкото е заявеното и доставено.

 Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

              На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Възложителят извършва 20 % авансово плащане от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни, считани от датата на отправеното уведомително писмо за осигурен целеви финансов ресурс и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, както и гаранция обезпечаваща в пълен размер авансовото плащане.

Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, в размера на авансовото плащане с вкл. ДДС, се представя в една от формите, посочени в настоящата документация.

Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава, в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на следните документи:

Приемо-предавателен протокол за доставка на роботизираната система с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката;

Възложителят извършва плащане, в размер на  40 %  от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставката и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура и приемно-предавателен протокол за доставката.

Възложителят извършва плащане, в размер на  40 %  от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след монтаж, въвеждане в експлоатация и извършено обучение на специалистите за работа с роботизираната система, и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, протокол за монтаж, протокол за въвеждане в експлоатация и за извършено обучение.

4. Заплащането на периодичните доставки на консумативите, ще се извършва по единични цени, оферирани в ценовото предложение от офертата на участника, определен за Изпълнител, след проведената открита процедура за възлагане на обществената поръчка. Плащането ще се извършва след представяне на следните документи: писмена заявка от Възложителя, оригинална фактура, приемо-предавателен протокол за доставката.

5. Възложителят ще заплаща само стойността на консумативите, за които е изпратил писмена заявка към Изпълнителя. Извършените доставки, които не са заявени от Възложителя, няма да бъдат заплащани. Доставките на консумативите не следва да надвишават посочената в настоящата документация прогнозна стойност, за срока на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 226-651550
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, със следните мотиви:

В определения срок за подаване на оферти за участие в процедурата - 23:59 часа, на 19.12.2022 г., в Централизираната Автоматизирана Информационна Система – Електронни обществени поръчки /ЦАИС-ЕОП/, НЕ Е подадена нито една оферта

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023