Lieferungen - 72870-2023

03/02/2023    S25

Polen-Tychy: Erdgas

2023/S 025-072870

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL22C
Postanschrift: ul. Towarowa 1
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Włodarczyk
E-Mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Telefon: +48 322171041-44
Fax: +48 322170107/139
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkmtychy.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pkmtychy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPA E) OBEJMUJĄCEGO SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W TYCHACH

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/01/2023/WM/ŁR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującego sprzedaż

i dystrybucję gazu dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

Zamawiający informuje, że paliwo gazowe przeznaczone będzie do zasilania silników spalinowych

i w związku z tym objęte jest stawką 0% akcyzy.

2. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Punkt poboru wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową znajdują się na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, Ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy.

3. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ:

Przewidywana ilość zamawianego paliwa gazowego wynosi 270 000 Nm3.

Szczegółowe dane dotyczące planowanego zużycia gazu w poszczególnych miesiącach

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach zawiera załącznik numer 1 do OPZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22C Tyski
Hauptort der Ausführung:

Tychy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującego sprzedaż

i dystrybucję gazu dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

Zamawiający informuje, że paliwo gazowe przeznaczone będzie do zasilania silników spalinowych

i w związku z tym objęte jest stawką 0% akcyzy.

2. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Punkt poboru wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową znajdują się na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, Ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy.

3. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ:

Przewidywana ilość zamawianego paliwa gazowego wynosi 270 000 Nm3.

Szczegółowe dane dotyczące planowanego zużycia gazu w poszczególnych miesiącach

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach zawiera załącznik numer 1 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
26/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o.
Postanschrift: Jana Kazimierza 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-248
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby , o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023