Lieferungen - 72879-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Endoskopen

2023/S 025-072879

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitná nemocnica Bratislava
Nationale Identifikationsnummer: 31813861
Postanschrift: Pažítková 4
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Juraj Breza
E-Mail: juraj.breza@unb.sk
Telefon: +421 248234822
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.unb.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454658
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31704/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Endoskopy

Referenznummer der Bekanntmachung: R5-2.1/172/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33168100 Endoskopen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka endoskopov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej

záruky, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný,

spĺňajúci minimálne technicko-medicínske a funkčné požiadavky, schválený na dovoz a použite v Slovenskej republike,

resp. v rámci EÚ, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Slovenskej republiky. Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej

nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia

COVID-19. Za nový, nerepasovaný a nepoužívaný tovar sa považuje tovar vyrobený najskôr v roku 2022 v originálnom

nepoškodenom obale.

Predmet zákazky je rozdelený na časti:

časť 1: Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie

časť 2: Intubačný bronchoskop

časť 3: Ultratenký bronchoskop

časť 4: Flexibilný videolaryngoskop .

časť 5: Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom

časť 6: Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 719 291.97 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie (1 ks) na endoskopické operácie karcinómu pažeráka, hrtana, krku, uzlín, jazyka - transorálnou robotickou chirurgiou (TORS) podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 1 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 173 316.48 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Intubačný bronchoskop

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Intubačný bronchoskop (2 ks) -prístroj určený na miniinvazívne endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest, odobratie bioptických vzoriek, extrakcie cudzích telies podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 2 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 39 328.89 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 1 500,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ultratenký bronchoskop

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ultratenký bronchoskop (1 ks) -prístroj na vyšetrenie priedušnice a priedušiek (ošetrenie krvácaní, zúžených úsekov prieduškového stromu, prípadne zavedenie stentu) podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 3 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 966.07 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 500,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Flexibilný videolaryngoskop

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Flexibilný videolaryngoskop (1 ks) -flexibilný prístroj na zobrazenie hrtana, používa aj pri problémoch so zaistením priechodnosti dýchacích ciest - intubáciou pacienta pri operáciách a resuscitácii podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 4 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 52 360.42 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 1.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom (1 ks) -prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb nosohltanu a prínosových dutín podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 5 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 168 524.77 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu (1 ks s možnosťou opcie na ďalšie 2 ks) -prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí.podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 6 súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 266 795.54 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na nákup 2 ks endoskopov v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy, za cenu uvedenú v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy a za rovnako stanovených podmienok v Kúpnej zmluve. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť ku Kúpnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie endoskopov a lehota dodania, na ktorý sa vzťahuje opcia. Lehota, v rámci ktorej verejný obstarávateľ môže využiť opciu, je stanovená na šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.500.00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie len týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, zodpovedajúci predmetu zákazky.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, odporúča sa aby dôkaz o plnení potvrdil odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich dodaní, doplnený dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby zoznam dodaných tovarov obsahoval minimálne:

-názov a sídlo odberateľa,

-kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),

-opis predmetu dodania, tak aby bolo možné posúdiť vyššie stanovené podmienky

-lehotu dodania (mesiac/rok),

-cenu bez DPH za dodaný tovar.

Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmý počet tovarov/ cena, ktorý/ktorá

- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),

- zohľadňuje len dodanie tovarov rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),

- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).

Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.

Za tovar rovnakého druhu ako predmet zákazky sa považuje tovar zodpovedajúci podkategórii 33168100-6 33182100-0 (Endoskopy) Spoločného slovníka obstarávania (CPV).

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov v rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač preukáže dodanie tovarov a súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky nasledovne:

pre Endoskopy časť 1 Endoskopická veža na transonálne endoskopické onkologické operácie aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.1 časť 1 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru,

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 2 Intubačný fibrobronchoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.2 časť 2 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru,

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 3 Ultratenký bronchoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.3 časť 3 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 4 Flexibilný videolaryngoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.4 časť 4 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 5 Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom a pre časť 6 Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu je minimálna požadovaná úeroveň štandardov z dôvodu obmedzeného počtu znakov v rámci možností oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vedená v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zábezpeka sa vyžaduje výške 9 500,00 EUR spolu pre všetky časti predmetu zákazky, resp.

- pre 1. časť predmetu zákazky 2 000,00 EUR

- pre 2. časť predmetu zákazky 1 500,00 EUR

- pre 3. časť predmetu zákazky 500,00 EUR

- pre 4. časť predmetu zákazky 1 000,00 EUR

- pre 5. časť predmetu zákazky 2 000,00 EUR

- pre 6. časť predmetu zákazky 2 500,00 EUR

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 8 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému JOSEPHINE. Zápisnicu z otvárania ponúk pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica bude spĺňať náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1 Zákazka zadávaná verejnou súťažou prostredníctvom systému JOSEPHINE bez uplatnenia e-aukcie s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 písm. b) v spojení s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme JOSEPHINE a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli

https://josephine.proebiz.com

3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému JOSEPHINE a nie kedy si ju uchádzač prečítal.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS JOSEPHINE. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému JOSEPHINE môžu

záujemcovia/uchádzači kontaktovať portál https://josephine.proebiz.com

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a

subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na

sociálne aspekty

8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie

podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce

splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf

naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

9. Uchádzač môže na každú časť zákazky predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk

predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné

ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk

10. Lehota 26 mesiacov uvedená v každej časti zákazky v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému znamená dobu trvania zmluvy, v rámci ktorej plynie lehota 2 mesiacov na dodanie tovarov a doba záručného servisu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023