Bauleistung - 72884-2023

03/02/2023    S25

România-Șimian: Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

2023/S 025-072884

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA SIMIAN
Număr naţional de înregistrare: 4550988
Adresă: Strada: DE 70, nr. 64
Localitate: simian
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 227445
Țară: România
Persoană de contact: Constantin Trusca
E-mail: clsimianmh@gmail.com
Telefon: +40 0740819895
Fax: +40 252338693
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.simian-mh.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale - comuna Simian judetul Mehedinti - Satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua (etapa 1) -cod proiect 140617

Număr de referinţă: 4550988_2021_PAAPD1312677
II.1.2)Cod CPV principal
45231221 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

În cadrul apelului de finanţare POIM/859/8/2/ Cresterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, a fost depus proiectul cu codul SMIS: 140617. In vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale, precum si a consumatorilor economici din satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua cu perspectiva de dezvoltare mentionata, sunt necesare urmatoarele lucrari : alimentarea cu gaze naturale a sistemului inteligent de distributie gaze naturale propus se va realiza din conducta de înalta presiune 20" Filiasi – Drobeta Turnu Severin PN 25 bar, printr-o instalatie de racordare la SNT prin intermediul unui racord Dn 200 mm PN25 si o statie de reglare – masurare – predare (SRMP), retea de distributie din conducte PEHD100 SDR11 si conducte din otel, precum si instalatii de racordare. Proiectul tehnic de executie este pus la dispozitie in SICAP.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 49 187 636.04 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:

Judetul Mehedinti, Comuna Simian, Satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul de achizitie publica are ca obiect: executia lucrarilor de constructii, procurarea si montajul echipamentelor, utilajelor tehnologice si dotarilor necesare functionarii obiectivului de investitii, cheltuielile executantului pentru darea in exploatare a obiectivului de investitii, prevazute in cap. 6 din Devizul general. Informatii privind structura cheltuielilor supuse licitatiei publice se regasesc in Caietul de sarcini transmis in SICAP.

In vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale, precum si a consumatorilor economici din satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua, sunt necesare urmatoarele lucrari : 1. Alimentarea cu gaze naturale a sistemului inteligent de distributie gaze naturale propus se va realiza din conducta de înalta presiune Filiasi – Drobeta Turnu Severin, printr-o instalatie de racordare la SNT, prin intermediul unui racord Dn 200 mm PN25 in lungime de cca. 0,015 km si o statie de reglare – masurare – predare (SRMP). Instalatia de racordare se va amplasa la limita administrativ teritoriala a localitatii Cerneti; 2. Sistem inteligent de distributie gaze naturale cu functionare in regim medie presiune, realizata din conducte PEHD100 SDR11 si teavi fara sudura din otel OL, in lungime totala de 70,245 km, precum si instalatii de racordare (bransamente si posturi de reglare masurare echipate cu 2791 buc. contoare inteligente) cu lungimea totala de 11,482 km.

1. Realizarea racordului la conducta SNT, este descrisa in documentatia tehnica: VOL I - RACORD;

2. Realizarea SRMP este descrisa in documentatia tehnica: VOL II - INST. MECANICE si VOL. III - ELECTRICE;

3. Realizarea retelei inteligente de distributie, este descrisa in documentatia tehnica: 2. Mapa II - PTh;

Pe traseul retelei de distributie sunt necesare a se executa si urmatoarele categorii de lucrari:

• Subtraversarea drumurilor nationale DN6 si DN56A;

• Subtraversarea drumurilor judetene DJ607A;

• Subtraversarea podetelor pe drumurile judetene DJ607A;

• Traversarea drumurilor comunale DC21 si DC23;

• Subtraversarea caii ferate CF100 Filiasi – Orsova;

• Subtraversarea caii ferate industriale apartinatoare R.A.A.N ;

• Subtraversarea caii ferate industriale apartinatoare ELCFU;

• Traversari de cursuri de apa codificate si necodificate;

• Intersectii cu conducte TRANSGAZ de transport gaze naturale;

• Lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala si lucrari de refacere a sistemului rutier;

pentru care sunt necesare obtinerea avizelor/acordurilor de la unitatile detinatoare (exemplu: TRANSGAZ, CFR, Drumuri nationale, Drumuri judetene etc) .

Pentru indeplinirea cerintelor solicitate ofertantii vor fi autorizati legal pentru executia efectiva a lucrarilor respective.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic - T3 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic - T2 / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic - T1 / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/730/8 Cod - proiect 140313 - Componenta 1 - OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru cresterea capacitatii de transport a energiei electrice si gazelor - Axa Prioritara - Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 214-612996
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 512
Titlu:

Executie lucrari pentru investitia „Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale - comuna Simian judetul Mehedinti - Satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua (etapa 1)”, Cod proiect 140617

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14854372
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 2, Sector: 1
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 220236
Țară: România
E-mail: alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Adresă internet: www.acsistem.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Luxten Lighting Company
Număr naţional de înregistrare: RO 6734030
Adresă: Strada Parangului, Nr. 76
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: silvian.serbanescu@luxten.com
Telefon: +40 0216688819
Fax: +40 0216688823
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DISTRIGAZ VEST
Număr naţional de înregistrare: RO 14370054
Adresă: Strada Anghel I. Saligny, Nr. 8
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Țară: România
E-mail: office@distrigazvest.ro
Telefon: +04 0259406507
Fax: +04 0259406508
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 49 197 501.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 49 187 636.04 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Termenul de executie al lucrarilor (calculat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la terminarea lucrarilor planificate, fara a se lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrarilor din conditii neimputabile executantului sau timpul alocat lucrărilor neprevăzute) este de 11 luni. Durata garanţiei de buna executie acordata lucrărilor va fi de minim 36 luni.

Declararea ofertei castigatoare: Punctajul total final al fiecarei oferte va reprezenta media aritmetica a punctajelor acordate ofertei respective de catre fiecare membru al comisiei de evaluare.

Oferta declarata castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare V, pe baza formulei: Vn = P1n + ΣP2n.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată aceea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023