Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72932-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Miercurea Ciuc: Bauarbeiten

2023/S 025-072932

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Nationale Identifikationsnummer: 4245747
Postanschrift: Strada: Cetăţii, nr. 1
Ort: Miercurea-Ciuc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 530110
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Eszter Dósa
E-Mail: edosa@szereda.ro
Telefon: +40 266315120
Fax: +40 266371137
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.miercureaciuc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162124
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuție lucrări „Reabilitare autogară” LOT 2- Schimbare de destinatie din atelier in depou (statie de depozitare, alimentare, intretinere si service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, inclusiv proiectarea stației de alimentare cu CNG

Referenznummer der Bekanntmachung: 4245747-2023-PAAPD1168215
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei este executie lucrari "Reabilitare Autogara" din mun. Miercurea Ciuc, LOT 2: Schimbare de destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, cu scopul de a asigura calitatea corespunzătoare a investiției ”Reabilitare autogară”.

ATENȚIE! În cadrul Lotului 2 executantul va asigura și proiectarea stației, inclusiv instalației de alimentare cu CNG, precum și obținerea avizelor și autorizațiilor. Serviciile de proiectare includ studii suport, proiectarea stației cu proiectele pe specialități, pregătirea documentelor necesare obținerii avizelor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. În valoarea echipamentului este inclusă și valoarea pentru proiectare, verificare proiect și montajul acestuia.

La proiectarea stației de încărcare se va lua în considerare și instalarea unei soluții alternative privind asigurarea funcționării stației în flux continuu.

Perioada de garanție a lucrărilor: în funcție de categoriile de importanță a construcțiilor, este prevăzută o durată minimă - pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C, stabilite potrivit art. 7, alin. (3) din legea 10/1995.

Autoritatea contractantă solicită o durată minimă de 3 ani ca perioadă de garanție al lucrărilor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor este 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitari in termen de 11 zile inainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 18 550 855.21 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO124 Harghita
Hauptort der Ausführung:

Miercurea- Ciuc

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul achizitiei este executie lucrari "Reabilitare Autogara" din mun. Miercurea Ciuc, LOT 2: Schimbare de destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, cu scopul de a asigura calitatea corespunzătoare a investiției ”Reabilitare autogară”.

ATENȚIE! În cadrul Lotului 2 executantul va asigura și proiectarea stației, inclusiv instalației de alimentare cu CNG, precum și obținerea avizelor și autorizațiilor. Serviciile de proiectare includ studii suport, proiectarea stației cu proiectele pe specialități, pregătirea documentelor necesare obținerii avizelor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. În valoarea echipamentului este inclusă și valoarea pentru proiectare, verificare proiect și montajul acestuia.

La proiectarea stației de încărcare se va lua în considerare și instalarea unei soluții alternative privind asigurarea funcționării stației în flux continuu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de garanție / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile Prioritatea de investitii, Obiect specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile de resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Prezenta achizitie este unul dintre 6 componente principale ale proiectului "Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Miercurea

Ciuc prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la sediul social „pentru care exista obligatii de plata” la momentul prezentării; de asemenea, pentru sediile secundare/punctele de lucru, va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- cazierul fiscal;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Formularul DUAE cu informațiile aferente (ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate) se va transmite de către ofertant electronic cu semnătura electronică extinsă (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținător, acolo unde este cazul).

2. Conflict de interese:

Ofertanții, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoane cu funcții de decizie:

Primar – Korodi Attila

Viceprimar - Bors Bela

Viceprimar - Sógor Enikő

Secretarul General al Municipiului Miercurea-Ciuc – Wohlfart Rudolf

Șef serviciu - Kurkó Enikő

Șef birou - Marthy Tünde Tímea

Director executiv – Dósa Eszter Zsuzsanna

Director executiv – Gyenge Áron

Consilier- Elekes Katalin

Consilier - Hainal Levente

Consilier- Fogadós János

Consilier - Gostian-Bara Noémi

Consilier - Dávid Tamás

Consilier - Daniel Zsuzsanna

Consilier- Dombi Tihamer

Consilier achiziții publice - Burista Lóránd

Consilier achizitii publice- Nagy- Tanko Gyongyi

Referent de specialitate- Kökösy Rozália

Furnizor servicii auxiliare:

- SC EUROTOP CONSULTING SRL:

Administrator- Paraidi Borbala

Expert achizitii publice cooptat- Gălbău Georgiana

Expert financiar cooptat- Olariu Andreea- Angelica

-SC PROIECT AIC SRL: Expert tehnic cooptat- Vîrlan Georgiana-Ancuța

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cât și Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 prevăzută în documentul intitulat „Formulare” atașat la documentația de atribuire (inclusiv, dacă este cazul, de asociați, subcontractanți și terți susținători) cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți şi/sau terţi susţinători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract.

Terțul/Terții care asigură susținerea în ceea ce privește capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfășoare activitățile care fac obiectul contractului.

Scopul cerinței este de a confirma că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului/liderului şi membrilor asocierii/subcontractanții.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaAvând în vedere valoarea estimată a contractului pentru Lot 2 se consideră necesitatea îndeplinirii de către Operatorii economici o condiție minimă cu privire la capacitatea economică și financiară: valoarea medie a cifrei de afaceri a ofertantului (care poate fi unic sau în asociere) anuală pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile. Echivalentul acestuia trebuie să fie cel puțin:Lot 2: 9.275.427,61 lei fără TVA (aproximativ 50% din valoarea estimată a contractului)Cifra de afaceri reprezintă unul din indicatorii principali pentru aprecierea poziției unui Operator economic în sectorul sau de activitate sau pe piața a dinamicii activității precum și a șanselor acestuia de a lansa, administra și a dezvolta noi activități profitabile pe o anumită perioadă de timp.Pentru calculul echivalentei valorilor cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani în altă valută decât lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. În situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se vor calcula valorile cifrei de afaceri corespunzător perioadei respective de activitate.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire pentru Lot 2 vor demonstra îndeplinirea cerinței prin prezentarea situațiilor financiare prin orice alt document relevant, pentru 31 Decembrie al anilor 2020, 2021 și 2022. Se vor prezenta Bilanțurile contabile sau extrase de bilanț pe ultimii trei ani sau orice alte documente care demonstrează îndeplinirea cerinței la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Operatorii economici străini vor depune bilanțurile în traducere autorizată și de asemenea un document emis de autoritatea competentă din care să rezulte reglementările în vigoare din țara respectivă cu privire la încheierea și depunerea bilanțului contabil. În situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se vor depune documentele corespunzătoare perioadei respective de activitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații, cum ar fi: numărul și data cu privire la încheierea și depunerea bilanțului contabil sau a documentului similar și anul de referință la care se referă documentul.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedește că a realizat în mod corespunzător lucrări de aceeași natura si complexitate în ultimii 5 ani, în valoare cumulată de cel puțin:LOT 2: 9.275.427,61 lei fără TVAValoare poate fi demonstrată prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul unuia sau a mai multor contracte.Pentru calculul echivalenței privind plafonul valoric cu privire la experiența similară în altă valută decât lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2022 se va aplica cursul din data publicării anunțului de participare.Pentru scopul prezentei proceduri:1. Perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de de-punere a Ofertei - dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.2. Lucrări similare - se înțelege realizarea de lucrări de construire și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C și lucrări de infrastructură de transport rutier sau infrastructură similară din punctul de vedere al complexității.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilorNominalizarea personalului tehnic, propus pentru realizarea obiectului contractului ( șef șantier inginer drumuri, inginer construcții civile, RTE, manager de proiect, specialist instalații electrice, instalații sanitare, instalații termice, gaze naturale, canalizare pluvială).

Utilaje, instalatii si echipament tehnicOperatorul economic are obligația de a prezenta o o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care execută lucrări pentru executarea contractului: stație betoane, stație asfalt, laborator.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.Terț sustinătorOperatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor: se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea 98/2016. Odata cu DUAE, se va depune scanat în SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa și angajamentul ferm al terțului susținător.AsociereaAsociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ca și liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica și/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Totodata, se va prezenta acordul de asociere din care sa rezulte cine este liderul asocierii precum și detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii și procentul care revine fiecaruia, precum și precizarea clara ca toti membri grupului vor raspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor: Se va prezenta DUAE și acordul de asociere în conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea 98/2016. Odata cu DUAE, se va depune scanat în SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa și acordul/ acordurile de asociere.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certifi cări specifi ce care atestă respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management de mediu : Sistemul de Management de Mediu ISO 14001.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certifi cări specifi ce care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității Sistemul de Management al Calității ISO 9001.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor demonstra îndeplinirea cerințelor prin completarea și prezentarea formularului DUAE completat pe SEAP și cu informațiile aferente situației lor transmise electronic. La nivelul DUAE trebuie precizate informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul şi datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.Documentele justificative vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016.DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicare criteriului de atribuire.

Se vor completa informațiile solicitate mai sus (nume, funcție deținută).

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala în DUAE (răspuns) rubrica "Utilaje, instalații și echipament tehnic".

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certifi cate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu".În cazul în care răspunsul Ofertantului este ”Nu”, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în câmpul "Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte mijloace de probă privind sistemele sau standardele de management de mediu pot fi furnizate" .Orice Operator Economic Ofertant are dreptul să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fi ecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certifi cări specifi ce care atestă respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management de mediu Sistemul de Management de Mediu ISO 14001, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certifi cate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu".În cazul în care răspunsul Ofertantului este”Nu”, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în câmpul "Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității pot fi furnizate"Orice Operator Economic Ofertant are dreptul să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certifi cări specifi ce care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității Sistemul de Management al Calității ISO 9001, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023