Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73103-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gdańsk: Wata medyczna

2023/S 025-073103

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570730409
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kubera
E-mail: mkubera@uck.gda.pl
Tel.: +48 585844899
Faks: +48 583492074
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK.

Numer referencyjny: 59/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141115 Wata medyczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 21 i Pakiet 37

Część nr: 21 i 37
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 59/PN/2021
Część nr: 21 i 37
Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-10-55-984
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 331 300.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
33141115 Wata medyczna
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 438 955.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-10-55-984
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Realizacja dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, a co za tym idzie zwiększenie zakresu umowy o ok 32%.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana umowy dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zakres umowy został zwiększony o ok. 32% celem zapewnienie ciągłości pracy szpitala, do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na dostawy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 331 300.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 438 955.00 PLN