Lieferungen - 73103-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gdańsk: Wata medyczna

2023/S 025-073103

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570730409
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kubera
E-mail: mkubera@uck.gda.pl
Tel.: +48 585844899
Faks: +48 583492074
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK.

Numer referencyjny: 59/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141115 Wata medyczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 21 i Pakiet 37

Część nr: 21 i 37
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 59/PN/2021
Część nr: 21 i 37
Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-10-55-984
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 331 300.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
33141115 Wata medyczna
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 438 955.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-10-55-984
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Realizacja dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, a co za tym idzie zwiększenie zakresu umowy o ok 32%.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana umowy dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zakres umowy został zwiększony o ok. 32% celem zapewnienie ciągłości pracy szpitala, do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na dostawy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 331 300.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 438 955.00 PLN