Dienstleistungen - 731111-2022

Submission deadline has been amended by:  69542-2023
28/12/2022    S250

Magyarország-Budapest: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

2022/S 250-731111

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrei Gabriella
E-mail: gabriella.szendrei@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18963038
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001924022022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001924022022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomdai kivitelezési szolgáltatások a Müpa részére

Hivatkozási szám: EKR001924022022
II.1.2)Fő CPV-kód
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomtatás, matricák, stb.) kivitelezésére, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó ofszet és nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások ellátására.

A Müpa a fesztiválokkal együtt évi több mint 1000 db, több mint 10 műfajú rendezvény kulturális program-kommunikációjának feladatát látja el, ami eltérő és változatos kiadványstruktúrát igényel. Ezek gyártása rendkívül szoros határidőkkel, rugalmasan változóan, rövid átfutással a jegyeladáshoz igazítottan, és kiemelkedő minőségi sztenderdek alapján valósul meg egyedi arculatok szerint.

1. rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Ofszet nyomdai szolgáltatások).

2. rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére digitális nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások

A nyertes AT feladata hagyományos technológiával a Müpa, mint Megrendelő kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.

A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása:

- Havi programfüzet Müpa tervezetten: 264 000 db/év;

- Müpa Magazin tervezetten 98 000 db/év;

- Kalauz (Tél, Tavasz-Nyár, Ősz) tervezetten: 19 000 db/év;

- Szórólapok tervezetten: 18 000 db/év;

- Egyestés műsorfüzetek tervezetten: 27 500 db/év;

- Plakát tervezetten: 4 500 db/év;

- Névjegyek, borítékok, jegytartó tok, üdvözlő kártyák tervezetten: 14 000 db/év.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza.

Nettó keretösszeg: 260 000 000,- Ft.

Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 300
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Megrendelő a keretszerződés időbeli hatálya alatt legfeljebb egy alkalommal jogosult meghosszabbítani legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal. A keretszerződés ilyen módon történő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

2. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.

3. Az II.2.5 pont 1. (Ár) értékelési alszempont alszempontjai: az ártábla vonatkozó fülén szereplő termékek összesített értéke (nettó Ft):

1.1 A kategóriás termékek - súlyszám: 115;

1.2 B kategóriás termékek - súlyszám: 85;

1.3 C kategóriás termékek - súlyszám: 65;

1.4 D kategóriás termékek - súlyszám: 25;

1.5 Egyéb díjak - súlyszám: 10.

Pontszám: 0-100; Módszer: minden értékelési alszempont: relatív, fordított arányosítás.

A 2.1.-2.4. sz. értékelési részszempontok esetén AT-nek az ártáblázat L oszlopában, az egyes sorok tekintetében feltüntetett időintervallumon belül kell megadnia az adott termék teljesítési határidejére vonatkozó ajánlatát egész munkanapokban kifejezve. A teljesítési időintervallumon kívül eső ajánlat az ajánlat érvénytelenségét okozza. A teljesítési határidőre tett vállalások alapján összesített legkedvezőbb megajánlás a 2.1. pont esetén 3528 munkanap, a 2.2. pont esetén 585 munkanap, a 2.3. pont esetén 416 munkanap, a 2.4. pont esetén 336 munkanap, amely a maximálisan adható 100 pontot kapja. Amennyiben AT egyetlen tétel tekintetében sem tesz kedvezőbb ajánlatot, mint a kötelezően előírt határidő (azaz ajánlata minden tétel tekintetében megegyezik az időintervallum felső értékével), úgy a részszempontra 0 pontot kap.

4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a keretösszeg max. 10%-ának erejéig az Ártáblázat „1.5 Egyéb díjak” elnevezésű fülén szereplő megajánlások alapulvételével egyedi árajánlatok alapján rendeljen meg olyan termékeket, amelyek paraméterei előre nem ismertek.

5. II.2.7) ponthoz tájékoztatás: a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba és a szerződés VII.4. pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a Szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgált

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások

A nyertes AT feladata digitális technológiával a Müpa, mint Megrendelő kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (molinók, plakátok, táblanyomtatás, matricák stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.

A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása:

- Plakát tervezetten: 1 350 db/év;

- Egyestés műsorfüzetek: 4 500 db/év;

- Molinók, roll-upok tervezetten: 20 db/év;

- Egyéb egyedi nyomatok tervezetten: 15 000 db/év.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza.

Nettó keretösszeg: 40 000 000,- Ft.

Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 300
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Megrendelő a keretszerződést, annak időbeli hatálya alatt legfeljebb egy alkalommal jogosult meghosszabbítani legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal. A szerződés ilyen módon történő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

2. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.

3. A II.2.5 pontban 1. Ár szerinti értékelési szempontja alszempontjai: az ártábla vonatkozó fülén szereplő termékek összesített értéke (nettó Ft):

1.1 A kategóriás termékek - súlyszám: 115;

1.2 B kategóriás termékek - súlyszám: 85;

1.3 C kategóriás termékek - súlyszám: 65;

1.4 D kategóriás termékek - súlyszám: 25;

1.5 Egyéb díjak - súlyszám: 10.

Pontszám: 0-100 Módszer: minden értékelési alszempont: relatív, fordított arányosítás.

A 2.1.-2.4. sz. értékelési részszempontok esetén AT-nek az ártáblázat L oszlopában, az egyes sorok tekintetében feltüntetett időintervallumon belül kell megadnia az adott termék teljesítési határidejére vonatkozó ajánlatát egész munkanapokban kifejezve. A teljesítési időintervallumon kívül eső ajánlat az ajánlat érvénytelenségét okozza. A teljesítési határidőre tett vállalások alapján összesített legkedvezőbb megajánlás a 2.1. pont esetén 677 munkanap, a 2.2. pont esetén 52 munkanap, a 2.3. pont esetén 166 munkanap, a 2.4. pont esetén 62 munkanap, amely a maximálisan adható 100 pontot kapja. Amennyiben AT egyetlen tétel tekintetében sem tesz kedvezőbb ajánlatot (azaz ajánlata minden tétel tekintetében megegyezik az időintervallum felső értékével), mint a kötelezően előírt határidő, úgy a részszempontra 0 pontot kap.

4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a keretösszeg max. 10%-ának erejéig az Ártáblázat „1.5 Egyéb díjak” elnevezésű fülén szereplő megajánlások alapulvételével egyedi árajánlatok alapján rendeljen meg olyan termékeket, amelyek paraméterei előre nem ismertek.

5. II.2.7) ponthoz tájékoztatás: a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba és a szerződés VII.4. pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a Szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet AT és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban előírtakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész tekintetében:

Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az AT kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakat.

AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá eső alvállalkozót (űrlap EKR rendszerben).

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát az EKR rendszerben megtalálható űrlapon a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.

Amennyiben az AT a felhívásban vagy a KD-ben előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Amennyiben AT, közös AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (Kr. 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolás benyújtását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1-2. rész esetében:

P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hagyományos (ofszet) nyomdai kivitelezési szolgáltatás ellátása) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000,- Ft összeget.

2. rész:

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (digitális nyomdai kivitelezési szolgáltatás ellátása) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 20 000 000 Ft -ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1-2. rész esetében:

M.1) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről kiállított nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal:

a) teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap megjelölésével);

b) szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye, a felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma;

c) szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);

d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A c) pont keretében AK kéri különösen, hogy a referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból egyértelműen legyen megállapítható, hogy a szolgáltatás a felsorolt kiadványok közül melyre vonatkozott, és milyen mennyiségben.

Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a követelményben előírt teljesítés, akkor a nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alk. köv.-re vonatkozó részmennyiségi adatot és műszaki tartalmat.

Közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás esetében kérjük feltüntetni a teljesítés jellegét (azaz, hogy osztható/oszthatatlan szolgáltatásra irányul), amennyiben az - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból való részesülés arányának feltüntetése szükséges (Kr. 22. § (5) bek.).

AK a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

AK a Kr. 21/A §-t alkalmazza.

1-2. rész esetében:

M.2) A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, valamint a szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:

- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre, valamint oly módon, hogy tartalmazza, hogy a szakember az AT-vel vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel milyen jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában;

- a szakember előírt végzettségét igazoló dokumentum másolata;

- a szakember nyilatkozata, hogy AT nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bek.-ben foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.

AT-nek nyilatkoznia kell az alkalmassági követelmények körében bemutatott szakemberekről (EKR űrlap formájában).

A szakmai tapasztalati idő tekintetében AK az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egyszer veszi figyelembe.

1-2. rész esetében:

M.3) AT-nek cégszerű nyilatkozat keretében be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség megnevezését és leírását (azaz, hogy a bemutatott eszközök/berendezések, illetve műszaki felszereltség rendelkezik mindazon, a nyilatkozatban tételesen felsorolt tulajdonsággal, amelyet az alkalmassági követelmény előírt), továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés, vagy számla, vagy eszköznyilvántartás, vagy leltárjegyzék) (Kr. 21. § (3) bek. i) pontja szerint).

A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12), és a 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

M.1.1) legalább 1 db, a felsorolt nyomdai termékek (plakát; szórólap; leporelló; naptár; képeslap; irodaszerek; nyomtatványok; tájékoztatófüzetek; brosúrák) közül bármely(ek) hagyományos (ofszet) nyomdai kivitelezését magába foglaló szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal, melyek mértéke összesen min. 330 000 db nyomdai termék, és amelyek közül legalább 1 db referencia min. 12 hónapos időtartamra vonatkozott.

AT az előírást legfeljebb 5 db referenciával teljesítheti.

2. rész:

M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

M.1.1) legalább 1 db, a felsorolt nyomdai termékek (molinók, plakátok, táblanyomtatás, matricák] közül bármely(ek) nagyformátumú digitális nyomtatási kivitelezését magába foglaló szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal, melyek mértéke összesen min. 15 000 db nyomdai termék és amelyek közül legalább 1db referencia min. 12 hónapos időtartamra vonatkozott.

AT az előírást legfeljebb 5 db referenciával teljesítheti.

AK a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

1. rész:

M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során nyomdászként eljáró szakember, aki felsőfokú nyomdaipari végzettséggel, és min. 36 hónap nyomdaipari szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.2) legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során nyomdai gépkezelőként eljáró szakember, aki középfokú nyomdai szakképesítéssel, és min. 36 hónap nyomdaipari szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges.

2. rész:

M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során nyomdászként eljáró szakember, aki felsőfokú nyomdaipari végzettséggel, és min. 36 hónap nyomdaipari szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.2) legalább 1 fő, a szerződés teljesítése során nyomdai gépkezelőként eljáró szakember, aki középfokú nyomdai szakképesítéssel, és min. 36 hónap nyomdaipari szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges.

Az egyes szakemberek között a részeken belül az átfedés nem megengedett, de a részek között az átfedés megengedett.

1. rész:

M.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) eszközökkel/berendezésekkel:

M.3.1) legalább 1 db, min. B1-es nyomógép és legalább 1 db, min. B2-es nyomógép, melyek külön-külön legkevesebb öt nyomóművel rendelkeznek és az egyik rendelkezik lakkozóművel;

M.3.2) legalább 1 db CTP levilágító gép;

M.3.3) legalább 1 db, min. 8 táskás hajtogatógép.

2. rész:

M.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) eszközökkel/berendezésekkel:

M.3.1.) legalább 1 db, nagyformátumú digitális nyomtató (melyek teljesítménye expressz módban min. 50m2/óra, maximális minőségű módban pedig min. 10m2/óra) , amelyek legkevesebb 4 színnel képes nyomtatni;

M.3.2) legalább 1 db, a nyomatok feldolgozását, kiszerelését lehetővé tevő eszköz (vágás, ringlizés, szegés, laminálás, riccelés);

M.3.3) legalább 1 db, színes digitális íves digitális nyomógép, amely min. SRA3 (320 x 450 mm) méretben képes nyomtatni;

M.3.4) legalább 1 db, kültéri plakátok és molinók nyomtatására alkalmas, nagyformátumú digitális nyomtató, amely min. 160cm nyomtatási szélességben képes nyomtatni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét részben:

A kötbér mértéke:

- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a Megrendelésben rögzített szerződésszegéssel érintett mennyiségekre vonatkozó szerződéses ellenértékének (áfa nélküli érték) 30%-a,

- nem teljesítés, illetve a Megrendelésben foglaltak olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelésben rögzített nem teljesített szolgáltatás(ok) nettó ellenértékének 30%-a.

- késedelmes teljesítés esetén a napi kötbér mértéke a Megrendelésben rögzített szerződésszegéssel érintett mennyiségekre vonatkozó Vállalkozói díj (áfa nélküli érték) 10%-a. Amennyiben vállalkozó késedelme a 3 (három) napot meghaladja, úgy megrendelő az adott Megrendeléstől elállhat.

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt összesen 10. alkalommal késedelmesen vagy hibásan teljesít, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó 5 000 000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt 3. alkalommal nem teljesíti a Megrendelést, vagy a Megrendelés olyan okból lehetetlenül el, amelyért a Vállalkozó felelős, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó 5 000 000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Finanszírozási, fizetési feltételek: Megrendelő a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, a teljesítésigazolást követően fizeti meg az ellenértéket, HUF-ban. Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A finanszírozás forrása: működési költségvetés.

Az előírások részletezése a szerződéstervezetekben.

Irányadó Kbt. 27/A. §-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/01/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/01/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Mindkét rész tekintetében:

1. AK a közbesz. elj.-t a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában.

2. A KD rend.-re bocsátásának módja: Kbt. 57. § alapján, a felhívás közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben.

3. Irányadó jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. előírásai.

4. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1) bek. szerint.

5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen.

6. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg valamennyi alkalmassági követelményt.

7. FAKSZ: dr. Farkas Bálint (lajstromszám: 01240)

8. A megjelölt határidők az EKR rendszeridő szerint értendők.

9. Ajánlatban benyújtandó űrlapok: felolvasólap; EEKD nyilatkozat; nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges válasz esetén is); nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint; nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján; nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról; nyilatkozat üzleti titokról (nemleges válasz esetén is); nyilatkozat kötelezettségvállalásról.

AT köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással ellátva. AK az ártáblázatot szakmai ajánlatnak minősíti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-re.

Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az AT-knek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.

AT köteles csatolni nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

10. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

11. A közbesz. eljárás eredményeként a keretszerződések a MÜPA Budapest Nonprofit Kft. (Megrendelő) részéről kerülnek megkötésre.

12. Az ajánlatok ért. szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelésekor az adható pontszám alsó/felső határa minden rész- és alszempont esetében: 0-100 pont.

13. Az eljárás mindkét részében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét.

15. AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD-ban foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetében: 2 500 000,- Ft; a 2. rész esetében: 400 000,- Ft. Fizetési számlára történő befizetés esetében AK 10032000-00334710-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint. A közlemény rovatban az eljárás EKR számának, és az eljárás részének feltüntetése kötelező.

16. Az 1. és 2. rész esetében egyaránt a keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen MSZ EN ISO 14001:2015 vagy MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő érvényes és nevére szóló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Nyertes AT köteles a Szerződés hatálya alatt a tanúsítvány érvényességét fenntartani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2022