Lieferungen - 73124-2023

03/02/2023    S25

Polska-Sanok: Różne urządzenia i produkty medyczne

2023/S 025-073124

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 687-16-40-438
Adres pocztowy: ul. 800-lecia 26
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Skoczyński
E-mail: zam.pub@zozsanok.pl
Tel.: +48 134656290
Faks: +48 134656290
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsanok.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Numer referencyjny: SPZOZ/PN/11/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest :zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego wielokrotnego i jednorazowego użytku – materiały opatrunkowe wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne pakiety,Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym załącznik nr 2 do SWZ.Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ znaki towarowe, normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakres rozwiązania równoważne.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności fak VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz niezmienności cen przez okr. obowiązywania umowy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 254 474.91 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków- specjalistycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków- specjalistycznych w 12 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków biologicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków biologicznych w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków parafinowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków parafinowych, w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunek hydroaktywny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunek hydroaktywny w 3 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opaski gipsowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opaski gipsowe w 5 pozycjach asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym serwety sterylne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym serwety sterylne w 6 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 214-613604
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków- specjalistycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Skamex Sp. z o.o
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 112 710.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 93 342.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków biologicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków parafinowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zarys International Group Sp. z o.o Sp.K
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 360.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 133.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunek hydroaktywny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o
Adres pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 350.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 755.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opaski gipsowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zarys International Group Sp. z o.o Sp.K
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 844.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym serwety sterylne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 17
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 113 460.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 97 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:,

1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór za-warty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Euro-pejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wyko-nawczego Komisji(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednoli-tego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdze-nie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ- ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można zna-leźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

JEDZ- ESPD można wypełnić za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ .

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(ESPD), stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

1) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ-ów, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III ;

2) w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o zaistnieniu lub o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

3) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dot. oświadczenia wszystkich kryteriów ( sekcja α ) bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D.

4) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.

1.4. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania

1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

1.6 próbki przedmiotu zamówienia- do oceny użytkowej- jakościowej wg. wykazu asortymentowo-ilościowego zawartego w Części XX „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” pkt. 10

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2, składa każdy z wykonawców

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu -JEDZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-nia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-nia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udziele-nie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

4. Termin wnoszenia odwołania:

• Odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przekazania informacji o czynności zama-wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

• Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

• Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

• Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie- 30 dni od dnia publikacji w Dzien-niku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu usta-wy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoław-czej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwo-ławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023