Lieferungen - 73138-2023

03/02/2023    S25

Polska-Szczecin: Urządzenia do mammografii

2023/S 025-073138

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 8512537776
Adres pocztowy: ul.Strzałowska 22
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-730
Państwo: Polska
E-mail: zdudzinski@onkologia.szczecin.pl
Tel.: +48 914251410
Faks: +48 914251406
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-013ee3f0-a075-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-013ee3f0-a075-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PN-3/23 Dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

Numer referencyjny: PN-3/23
II.1.2)Główny kod CPV
33111650 Urządzenia do mammografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) dostawa cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej wraz z niezbędnymi akcesoriami,

2) demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) komplet niezbędnych testów,

4) wykonanie projektu osłon stałych,

5) montaż i uruchomienie cyfrowego mammografu,

6) szkolenie aplikacyjne personelu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 084 074.08 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111650 Urządzenia do mammografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) dostawa cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej wraz z niezbędnymi akcesoriami,

2) demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) komplet niezbędnych testów,

4) wykonanie projektu osłon stałych (wraz z uzgodnieniami projektu z sanepidem),

5) montaż i uruchomienie cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej, dostarczenie wymaganych przepisami fantomów, wykonanie niezbędnych testów odbioru urządzenia,

6) szkolenie aplikacyjne personelu: techników, lekarzy, pielęgniarek (łącznie16 osób) w zakresie obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami szkolenia i protokołem, przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, czas szkolenia to co najmniej 3 dni, po instalacji i uruchomieniu aparatu.

4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na dostawie ewentualnych niezbędnych, a wynikających z projektu osłon stałych, dodatkowych osłon radiologicznych okna i drzwi pomieszczenia nr R-40 (Pracownia Mammografii). Prawo opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w Załączniku nr 3 do SWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji, WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Maksymalna wartość opcji wynosi … zł lub wartość procentowa.

5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się do 31.07.2023.

Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19 Działanie 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, a umowa zawarta z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, wskazuje konkretny termin rozliczenia zakupu przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP uzasadnione jest określenie terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

6. Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:

1) Etap 1:

Wykonanie projektu osłon stałych (wraz z uzgodnieniami projektu z sanepidem).

Termin realizacji etapu 1: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

2) Etap 2:

Demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Termin realizacji etapu 2: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Uwaga: ZAMAWIAJĄCY wskazuje, iż od momentu zakończenia demontażu użytkowanego aparatu mammograficznego a rozpoczęciem montażu nowego aparatu, WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić 3 tygodnie przerwy w pracach, na roboty remontowe w pomieszczeniu R-40, które ZAMAWIAJĄCY wykona we własnym zakresie. W zakres robót remontowych wchodzą prace malarskie oraz wymiana wykładziny.

3) Etap 3:

a) dostawa przedmiotu zamówienia, o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,

b) montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego, dostarczenie wymaganych przepisami fantomów, wykonanie niezbędnych testów odbioru urządzenia,

c) szkolenia aplikacyjne personelu.

Termin realizacji etapu 3: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 31.07.2023.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na dostawie ewentualnych niezbędnych, a wynikających z projektu osłon stałych, dodatkowych osłon radiologicznych okna i drzwi pomieszczenia nr R-40 (Pracownia Mammografii). Prawo opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w Załączniku nr 3 do SWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji, WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Maksymalna wartość opcji wynosi netto 10 000,- zł lub wartość procentowa.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19 Działanie 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej WYKONAWCY niezbędnej do realizacji zamówienia, ZAMAWIAJĄCY wymaga posiadania przez WYKONAWCĘ ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po zakończeniu zadania i oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego.

Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których oferty zostały otwarte,

2. cenach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi: 30 000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).

3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 8.03.2023 roku do godziny 8:00.

5. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy ZAMAWIAJĄCY odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.

8. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą,

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środkami komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieni i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023