Dienstleistungen - 73146-2023

03/02/2023    S25

België-Hasselt: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2023/S 025-073146

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer: BE0207466964
Postadres: Limburgplein 1
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: De heer Dimitri Biesmans
E-mail: dimitri.biesmans@hasselt.be
Telefoon: +32 11239745
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hasselt.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociale economie - Raamovereenkomst groenonderhoud

Referentienummer: 2022-5289
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 720.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De beplanting, bermen en percelen worden onderhouden door zowel aannemers als het personeel van de Technische Uitvoeringsdienst. Om de sectoren te ondersteunen bij het groenonderhoud werd een dossier opgemaakt enkel bestemd voor de sociale economie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 207-591563
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-5289
Benaming:

Sociale economie - Raamovereenkomst groenonderhoud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bewel vzw
Postadres: Ginderoverstraat 143
Plaats: Diepenbeek
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3590
Land: België
E-mail: info@bewel.be
Telefoon: +32 11247414
Fax: +32 11322206
Internetadres: www.bewel.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 720.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023