Dienstleistungen - 73178-2023

03/02/2023    S25

Polska-Lubin: Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

2023/S 025-073178

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL516
Adres pocztowy: ul. Księcia Ludwika I 3
Miejscowość: Lubin
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Marzec, Magdalena Giezek
E-mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Tel.: +48 768403100/ +48 768403121/ +48 8403129
Faks: +48 768403140
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.lubin.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.

Numer referencyjny: OR.271.53.2022
II.1.2)Główny kod CPV
70332000 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących zadań: 1. Zarządzanie zasobem nieruchomości 2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi .3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie4. Utrzymanie terenów parków zabytkowych 5. Pielęgnacja terenów zielonych 6. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi 7. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy 8. Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Lubin 9. Obsługa gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). 10. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. 11. Utrzymanie elementów wyposażenia pasów drogowych dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych, 12. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. 13. Bieżące oraz cząstkowe naprawy dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 979 702.73 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będą usługi związane z realizacją zadań własnych gminy Lubin.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących zadań:

2.1. Zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Lubin.

2.2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi gminy Lubin.

2.3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Lubin.

2.4. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Lubin.

2.5. Pielęgnacja terenów zielonych gminy Lubin.

2.6. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Lubin.

2.7. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Lubin.

2.8. Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Lubin (stanowiących własność gminy Lubin).

2.9. Obsługa gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

2.10. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych.

2.11. Utrzymanie elementów wyposażenia pasów drogowych dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych, tj. elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiaty przystankowe, elementy odwodnienia dróg

2.12. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych polegające na sprzątaniu terenów pasów drogowych, koszeniu pasów drogowych, wycince zakrzewień z pasów drogowych

2.13. Bieżące oraz cząstkowe naprawy dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych.

KODY CPV:

GŁÓWNY:

70332000-7 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

Uzupełniające:

70331000-0 Usługi nieruchomości mieszkalnych

98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy

50870000- 4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77313000-7 Usługi utrzymania parków

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

90500000-2 – Usługi związane z odpadami

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45232452-5 Roboty odwadniające

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 Usługi odśnieżania

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Zamawiający udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Księginice 14, 59-300 Księginice, utworzonemu na podstawie Uchwały Nr XLII/267/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29.11.2016 r. zmienionej Uchwałą NR XLV/289/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18.01.2017 r. Celem spółki, zgodnie z uchwałą, jest realizacja zadań własnych gminy m. in. w zakresie:

…   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, … utrzymania czystości i porządku…, Zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zamawiającyudzielił zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nad Wykonawcą, któremu udziela się zamówienie, Zamawiający sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego – Gmina Lubin posiada całość udziałów spółki. Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji dominującej na terenie Gminy Lubin, na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 252-734271
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Księginice 14
Miejscowość: Księginice
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 639 858.34 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 979 702.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej, w tym wnoszenia odwołań, określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023