Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73247-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Motorová nafta

2023/S 025-073247

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36022047
Poštová adresa: Martinská 49
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82105
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Okrucká Rybárová
E-mail: lenka.okruckarybarova@svp.sk
Telefón: +421 6945151
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.svp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Referenčné číslo: CS SVP PR 2684/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09134100 Motorová nafta
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové olej

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 226-594893

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: Dodatok 41/2023-PR
Časť č.: 1
Názov:

Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 787/2021-PR

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
24/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SLOVNAFT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322832
Poštová adresa: Vlčie hrdlo 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82412
Štát: Slovensko
E-mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 1 208 278.61 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové oleje

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 12
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 208 278.61 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SLOVNAFT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322832
Poštová adresa: Vlčie hrdlo 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82412
Štát: Slovensko
E-mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Dodatkom č. 2 sa bod 5.1.1, bod 5.1.2, bod 5.1.3, bod 6.1, body 6.5 až 6.7 Zmluvy menia a nahrádzajú sa novým

znením. Dodatkom č. 2 sa za bod 6.7 vkladajú nové body 6.8 až 6.10 Zmluvy. Dodatkom č. 2 sa pôvodný bod 6.8

prečíslováva na bod 6.11.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zvýšeniu zľavy z poskytovaných cien v súlade s princípom hospodárnosti pri zohľadnení

podporného aplikovania § 56 ods. 8 posledná veta zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Uzatvorením dodatku súčasne došlo k zjednoteniu výšky zľavy poskytovanej spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

verejnému obstarávateľovi ako aj ostatným rezortným organizáciám Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky na základe centrálneho verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom. Zavedenie elektronickej fakturácie súvisí s elektronizáciou vnútorných procesov verejného obstarávateľa a s tým spojenou úsporou papiera, tonerov, času zamestnancov ako aj poštovných služieb.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 1 208 278.61 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 1 208 278.61 EUR