Lieferungen - 73247-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Motorová nafta

2023/S 025-073247

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36022047
Poštová adresa: Martinská 49
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82105
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Okrucká Rybárová
E-mail: lenka.okruckarybarova@svp.sk
Telefón: +421 6945151
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.svp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Referenčné číslo: CS SVP PR 2684/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09134100 Motorová nafta
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové olej

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 226-594893

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: Dodatok 41/2023-PR
Časť č.: 1
Názov:

Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 787/2021-PR

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
24/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SLOVNAFT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322832
Poštová adresa: Vlčie hrdlo 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82412
Štát: Slovensko
E-mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 1 208 278.61 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
09134100 Motorová nafta
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové oleje

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 12
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 208 278.61 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: SLOVNAFT, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322832
Poštová adresa: Vlčie hrdlo 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82412
Štát: Slovensko
E-mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Dodatkom č. 2 sa bod 5.1.1, bod 5.1.2, bod 5.1.3, bod 6.1, body 6.5 až 6.7 Zmluvy menia a nahrádzajú sa novým

znením. Dodatkom č. 2 sa za bod 6.7 vkladajú nové body 6.8 až 6.10 Zmluvy. Dodatkom č. 2 sa pôvodný bod 6.8

prečíslováva na bod 6.11.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zvýšeniu zľavy z poskytovaných cien v súlade s princípom hospodárnosti pri zohľadnení

podporného aplikovania § 56 ods. 8 posledná veta zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Uzatvorením dodatku súčasne došlo k zjednoteniu výšky zľavy poskytovanej spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

verejnému obstarávateľovi ako aj ostatným rezortným organizáciám Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky na základe centrálneho verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom. Zavedenie elektronickej fakturácie súvisí s elektronizáciou vnútorných procesov verejného obstarávateľa a s tým spojenou úsporou papiera, tonerov, času zamestnancov ako aj poštovných služieb.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 1 208 278.61 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 1 208 278.61 EUR