Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73289-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse

2023/S 025-073289

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Usług Logistycznych
Postanschrift: ul. Słoneczna 37
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00–789
Land: Polen
E-Mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Telefon: +48 226013973
Fax: +48 226013362
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://cul.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytucja Gospodarki Budżetowej, jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zadania publiczne z zakresu logistyki

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do jednostek CUL

Referenznummer der Bekanntmachung: 7/WA/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do jednostek CUL

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 151 651.50 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Polańczyk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polańczyk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i wędlin do jednostek CUL

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 132 700.10 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

30%

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu ani udzielania zaliczek.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wrocław

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i wędlin do jednostek CUL

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 951.40 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

30%

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z procedury opisanej w art. 139 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia. Zamawiający wymaga wadium.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 127 ze zm.) lub decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie dostawy mięsa, drobiu i wędlin oraz każda z powyższych dostaw miała wartość wynoszącą co najmniej 2000 zł brutto dla jednej części.

(w przypadku, gdy wartość dostawy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy wykazanej jako doświadczenie)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum należycie wykonał dwie dostawy stanowiące warunek udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, w celu potwierdzenia spełnienia warunku należy pomnożyć wartość warunku przez liczbę wszystkich wybranych części np: gdy Wykonawca składa ofertę na trzy części to musi wykazać dwie dostawy po minimum 6000 zł każda.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki są opisane w OPZ i wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2023/2024

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy są opisane we wzorze umowy, który jest załącznikiem do SWZ.

2. Wszystkie warunki, opis wymaganych dokumentów oraz kryteria oceny ofert są opisane w SWZ oraz w

załącznikach do SWZ.

3. W SWZ znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).

4. Uwaga: dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: podpisanie oferty przetargowej za

pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta taka zostanie odrzucona.

5. Zamawiający wymaga wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.2. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.3. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2.4. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023