Lieferungen - 73344-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Software en informatiesystemen

2023/S 025-073344

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool Utrecht
Nationaal identificatienummer: 30140523
Postadres: Padualaan 99
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584CH
Land: Nederland
Contactpersoon: Jelmer Knijff
E-mail: jelmer.knijff@hu.nl
Telefoon: +316 28354829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hu.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/15912
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Studieplanningsfunctionaliteit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hogeschool Utrecht (HU) nodigt marktpartijen uit deel te nemen aan de marktconsultatie ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding van Studieplanningsfunctionaliteit. Deze marktconsultatie heeft als doel

om vrijblijvend inzicht te krijgen:

Welke dienstverlening, ontwikkelingen en partijen op de markt zijn die oplossingen bieden voor het betreffende vraagstuk.

Of de door de HU geschetste gewenste situatie aansluit op de mogelijkheden die de markt biedt.

In bijgevoegd document is meer informatie te vinden omtrent deze marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hogeschool Utrecht (HU) nodigt marktpartijen uit deel te nemen aan de marktconsultatie ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding van Studieplanningsfunctionaliteit. Deze marktconsultatie heeft als doel

om vrijblijvend inzicht te krijgen:

Welke dienstverlening, ontwikkelingen en partijen op de markt zijn die oplossingen bieden voor het betreffende vraagstuk.

Of de door de HU geschetste gewenste situatie aansluit op de mogelijkheden die de markt biedt.

In bijgevoegd document is meer informatie te vinden omtrent deze marktconsultatie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023