Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73345-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Elektrische Ausrüstung

2023/S 025-073345

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad EAD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. Tsarigradsko shose No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denitsa Tsoneva
E-Mail: denitsa.tsoneva@electrohold.bg
Telefon: +359 28958928
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ermzapad.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, реф. № PPD 22-088

Referenznummer der Bekanntmachung: PPD 22-088
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на арматура за усукани изолирани проводници, съгласно условията и изискванията на възложителя.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва ориентировъчни количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, отразени в отделен документ с наименование "PPD 22-088_Ориентировъчни количества" и публикуван в секция "Параметри".

Участниците задължително оферират всички видове стока от предмета на поръчката. На база ориентировъчните количества е определена максималната стойност на конкретния договор.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 088 110.20 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG31 Северозападен / Severozapaden
NUTS-Code: BG41 Югозападен / Yugozapaden
Hauptort der Ausführung:

Местата на доставка са складове на възложителя на територията на Република България, в градовете: София,

Враца, Левски и Дупница, посочени от възложителя.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Проведена е „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на арматура за усукани изолирани проводници“, реф. № PPD 22-088, съгласно условията и изискванията на възложителя.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

Участниците задължително оферират всички видове стока от предмета на поръчката. На база ориентировъчните количества е определена максималната стойност на конкретния договор.

Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност.

Стоката по предмета на поръчката се транспортира (доставя) от изпълнителя, за негова сметка, на негова отговорност и с негови технически средства (ресурси). Доставката се извършва франко складове на възложителя на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница.

Договорът за обществена поръчка е сключен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

Сроковете за доставка на стока въз основа на конкретна поръчка са в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка.

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета и одобрена доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и представяне на съпътстващите стоката документи, съгласно договора.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за индексация на единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Единичните цени могат да бъдат преизчислявани, в случай че има изменение по-голямо от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за една година, публикуван на сайта на Националния статистически институт (НСИ), на следния интернет адрес: https://www.nsi.bg/bg/content/948/%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-2015-100#pr-page-1

Промяната по предходното изречение може да бъде изискана от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Актуализация на цените може да се извърши веднъж годишно, след изтичане на първия 12-месечен период от действието на договора.

В случай на промяна, по-голяма от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за 12 месеца, действащите към момента единични цени се актуализират със същия процент на промяна на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за тези 12 месеца.

Новите единични цени влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на двустранно подписаното допълнително споразумение за преизчисление на цените.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 189-536227
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77649
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, реф. № PPD 22-088

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ВАК-02 ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131008947
Postanschrift: ул. „Петър Попангелов – старши“ № 8
Ort: гр. Самоков
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 2000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@vak-02.com
Telefon: +359 29785220
Internet-Adresse: https://www.vak-02.com/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 105 895.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 088 110.20 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договорът е сключен след проведена "открита" по вид процедура за определяне на изпълнител на обществена

поръчка с предмет: „Доставка на арматура за усукани изолирани проводници“, реф. № PPD 22-088, регистрирана под

уникален номер № 01467-2022-0064 в РОП, със следното лице:

„ВАК-02“ ООД, EИК: 131008947 - договор № ERMZ-CON-12/23.01.2023 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023