Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73361-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sulejówek: Reinigungsdienste

2023/S 025-073361

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Nationale Identifikationsnummer: REGON 141773282
Postanschrift: Aleja Piłsudskiego 29
Ort: Sulejówek
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-070
Land: Polen
E-Mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.muzeumpilsudski.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://muzeumpilsudski.ezamawiajacy.pl/pn/MUZEUMPILSUDSKI/demand/99893/notice/public/details
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://muzeumpilsudski.ezamawiajacy.pl/pn/MUZEUMPILSUDSKI/demand/99893/notice/public/details
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Muzeum Józef Piłsudskiego w Sulejówku.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/MJP/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: wewnątrz budynku muzealno-edukacyjnego (budynek główny), wewnątrz zabytkowego budynku „Willa Bzów”, wewnątrz zabytkowego budynku „Dworek Milusin” oraz na terenach zewnętrznych w granicach działki Zamawiającego

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje: 1) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku wewnątrz obiektów, tj.: a) w pomieszczeniach biurowych, b) w pomieszczeniach socjalnych, c) w przestrzeniach ogólnodostępnych, d) w pomieszczeniach edukacyjnych, e) w Sali wielofunkcyjnej, f) w sanitariatach, g) w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach, h) w przestrzeni Wystawy Stałej (przestrzeń specjalna), i) w przestrzeniach magazynu zbiorów (przestrzeń specjalna), j) w pomieszczeniach technicznych, 2) utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych obiektów, tj.: a) na ścieżkach, b) na terenach zielonych – w granicach 2 metrów wokół ścieżek, c) na zewnętrznym placu wielofunkcyjnym, d) na dojazdach i dojściach (w granicach działki Zamawiającego), e) odśnieżanie jako pierwsza reakcja na opad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu świadczenia usługi na okres od 1 do 12 miesięcy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w ramach ww. okresu dwukrotnie. 2. W okresie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do jednokrotnego lub kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji w zakresie dodatkowych usług utrzymania czystości. 3. Szczegółowe warunki korzystania z opcji zawiera wzór umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy dołączony do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1. i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegóły zawiera Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023